Hotărârea nr. 480/2007

Hotărârea 480/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 191/2007 (aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri S+P+4E, str. Coastei nr. 2-4).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 191/2007 (aprobarea PUD pentru imobil de birouri S+P+4E, str. Coastei nr. 2-4)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57822/43/12.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 191/2007;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92939/8149/23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se modifică Hotărârea nr. 191/2007, în sensul îndreptării erorii materiale privind amplasamentul- str. Cometei nr. 2-4, pentru care s-a avizat și aprobat documentația PUD-Imobil de birouri S+P+4E, beneficiară SC AUTOSINCRON SRL, restul prevederilor Hotărârii nr. 191/2007 rămânând neschimbate.

Art.II. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 480 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)