Hotărârea nr. 479/2007

Hotărârea 479/2007 - Aprobarea gratuitătii transportului urban pe mijlocele de transport in comun pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficientii de Vedere din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O I Ă R Ă R E privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 31 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 54871/305/04.07.2007 al Serviciului protecție socială prin care se propune aprobarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pe parcursul anului școlar 2007-2008, respectiv perioada 01.09.2007-15.06.2008, pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 31.

Art.2. Lista actualizată cu cele două cadre didactice care vor beneficia de gratuitate se va întocmi lunar de către Liceul pentru Deficienți de Vedere, va fi înaintată Serviciului Protecție Socială pentru avizare, apoi Direcției economice spre decontare.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Serviciul protecție socială și RATUC Cluj-Napoca.


■L^A4pNC^sPjContrasemnează:

Secretarul mu6jcipiului,

Jr. AURORĂ TĂRMURE

Nr. 479 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)