Hotărârea nr. 477/2007

Hotărârea 477/2007 - Concesionarea prin încredintare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, în suprafată de 22 mp., în vederea extinderii locuintei familiale Rosca Elisabeta si Petru.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, în suprafață de 22 mp., în vederea extinderii locuinței familiei Roșea Elisabeta și Petru

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, în suprafață de 22 mp, în vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55651 din 05.07.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, în suprafață de 22 mp, în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 22 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, în favoarea lui Roșea Petru și soția Roșea Elisabeta, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 200 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația topografică pentru concesionarea terenului, ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. NOU, cu nr. topo. 9801/2/2/2, în suprafață de 22 mp.

Documentația topografică pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință,

Anexă la Hotărârea nr. 477/2007


PLAN TOPOGRAFIC

AMPLASAMENT:

MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. TRAIAN, NR. 15, JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

ROȘCA PETRU

ROȘCA ELISABETA

CLUJ-NAPOCA, STR. TRAIAN, NR. 15, AP. 9, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. MIRON IOAN DORIN, Autorizația: Seria CJ, Nr. 138,

Adresa: Mun. Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr. 68/33, jud.Cluj

telefon 0742-017312

CLUJ - NAPOCA

MAI 2007

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI:

9                                                                                      9

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag

Conținutul documentației

1 pag

Memoriu tehnic

1 pag

Inventar de coordonate (pentru OCPI)

Tpag

Calculul suprafeței (pentru OCPI)

1 pag

Măsurătorile efectuate

1 pag

Reperajul punctelor de statie (pentru OCPI)

1 pag

PARTEA DESENATĂ:

planșa 1

planșa 2


 • ■  Plan de încadrare în zonă

 • ■  Plan topograficMEMORIU TEHNIC

1. Denumirea lucrării: Plan topografic.

 • 2. Beneficiarii lucrării: ROȘCA PETRU și soția ROȘCA ELISABETA cu domiciliul în Loc. Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 15, ap. 9, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: P.F.A. Miron loan Dorin, m un. Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr. 68/33, jud. Cluj, autorizație Seria CJ, Nr.138.

 • 4. Obiectul lucrării: Corpul de proprietate este situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Traian, Nr. 15, jud. Cluj, cu suprafața de S=535 mp. Corpul de proprietate se află în posesia Statului Român. Din suprafața mai sus menționată se propune atribuirea suprafeței de 22 mp., prin concesiune, în favoarea beneficiarilor lucrării.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea plan topografic.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în intravilanul mun. Ciuj-Napoca.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobilul este in proprietatea Statului Român, conform C.F. 477 Cluj-Napoca, nr. topo. 9801/2/2 în suprafață de 535 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic). Din punctele de stație 1 și 2 s-au determinat coordonatele punctelor de contur ale corpului de proprietate și ale punctelor caracteristice ale terenului în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - s-a întocmit planul topografic la sc.1:500.

 • - corpul de proprietate este împrejmuit cu gard.

MAI 2007


Cluj - Napoca
TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR MP.

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

topo.

SITUAȚIA ACTUALA CONFORM C. F.

477

9801/2/2

535

Tcrcn-curte în str. Traian, nr. 15

Drept de proprietate asupra imobilului, pe bază de lege, în favoarea:

COMUNEI URBANE C’LU.I

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ DEZMEMBRARE

477

1

9801/2/2/1

513

Teren-curte în str. Traian, nr. 15

Drept de proprietate asupra imobilului, pe bază de lege. în favoarea:

COMUNEI URBANE CLUJ

NOU

9801/2/2/2

22

Tcrcn-curte în str. 7'raian, nr. 15

Drept de proprietate asupra imobilului, pe bază de lege. în favoarea:

COMUNEI URBANE CLUJ cu propunere de concesiune, în favoarea:

ROȘC’A PETRU și soția

ROȘCA EL1SABETA


PLAN TOPOGRAFIC


JUDEȚUL: CLUJ

UNITATEA ADM.r-TERIT.i CLUJ-NAPCCA COD SIRUTA: 54975

ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE: CLUJ-NAPOCA, STR. TRAIAN, NR. 15


(intra vilan)

SCAFA 1=500


DENUMIRE BENEFICIARI: RUSCA PETRU RQSCA ELISABETA—r**:  “   r '-'5,75

i

1335.-1’7

I

--J

• • —

* c c.l‘l         —

-1


Data:

MAI 2007


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU 1 Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ Oficiul de Cadastru și PuDlicitale Imobiliara ClujFuncția


Verificai și^recepți^i^t"

" ^UGUSTlfeF^întocmit; ing. MIRONru cn cn