Hotărârea nr. 474/2007

Hotărârea 474/2007 - Aprobarea documentatiei de atribuire prin organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare prin licitatie a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 1 Decembrie 1918 f.n., în suprafată de 1000 mp., în vederea amenajării terasei I cu destinatia de alimentatie publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someşul Mic.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de atribuire prin organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în suprafață de 1.000 mp., în vederea amenajării terasei 1 cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în suprafață de 1.000 mp., în vederea amenajării unei terase cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56433 din 06.07.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune aprobarea documentației de atribuire prin organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în suprafață de 1.000 mp., în vederea amenajării unei terase cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, ale O.U.G. nr. 54/2006 și ale Legii nr. 22/2007;

în urma dezbaterilor care au avut Ioc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de atribuire prin organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în suprafață de 1.000 mp., în vederea amenajării terasei 1 cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic. Documentația de atribuire face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția tehnică, Direcția economică și Serviciul juridic contencios.

Nr. 474 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 474/2007

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

OBIECTUL CONCESIUNII

Terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în suprafață de 1.000 mp, înscris în CF. 1473, nr.topo. 10875, în vederea amenajării unei terase cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic, în conformitate cu HCL nr. 431 din 3 iulie 2007

CONCEDENT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Str.Moților nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România

Cod fiscal 4305857, Tel: +40-(0)264-59 60 30/59.39.52, interior 4200/4231

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Procedura de concesionare este: licitația

/V                                                                                                                                                                                                                     o

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 54 din 28.06.2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, art. 13 în cadrul atribuirii contractului de concesiune se asigură respectarea următoarelor principii:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

 • c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în conformitate cu HCL nr. 431 din 3 iulie 2007

1. OBIECTUL CONCESIUNII:

 • 1.1. Terenul în suprafață de 1.000 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., înscris în CF. 1473, nr.topo. 10875, în vederea amenajării unei terase cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic, în conformitate cu certificatul de urbanism nr.3177 din 02.07.2007 eliberat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 1.2. în legătură cu asigurarea obiectivului cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie termică, energie electrică, gaz metan, telefoane, acestea se realizează conform proiectului de execuție a construcțiilor autorizat cu avizul deținătorilor ce au ca obiect aceste rețele.

» »

 • 2. DURATA CONCESIUNII este de 10 ani de la data adjudecării licitației.

 • 3. DURATA DE EXECUȚIE a obiectivului este stabilită prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

 • 4. PREȚUL de pornire a licitației este de 120 Euro/mp., conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 431 din 3 iulie 2007.

  • 4.1. Modul de achitare al prețului concesiunii, cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de concesiune.

Prețul se poate achita în una din variantele următoare:

 • - integral, anticipat perioadei de concesiune;

 • - eșalonat după cum urmează: !6 din suma datorată se va achita în termen de maxim 60 zile de la semnarea contractului de concesiune, restul sumei se va achita în 2 ani în tranșe anuale egale, termenul anual de plată fiind 31 ianuarie a fiecărui an.

5. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI:

 • 5.1. Tratarea arhitecturală va fi în concordanță cu ambientul arhitectural zonal, conform proiectului de autorizare a construcției.

 • 5.2. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului.

6. ÎNCETAREA CONCESIUNII:

 • 6.1. Concesiunea încetează la expirarea duratei stabilite;

 • 6.2.  Concesiunea încetează prin denunțarea unilaterală de către concedent, în cazul în care interesul național sau local o impune, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată. Cazul de interes public se probează prin acte ale administrației publice locale sau prin Hotărâri ale Guvernului;

 • 6.3. Concesiunea încetează în cazul în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, constatarea facându-se de către organele autorizate;

 • 6.4.  Concesiunea încetează în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • 6.5. Concesiunea încetează la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • 6.6. Concesiunea își pierde valabilitatea în cazul în care concesionarul nu a solicitat emiterea autorizației de construcție și nu a început construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii contractului de concesiune

»

asupra terenului.

 • 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR se face pe cale amiabilă, prin hotărâri ale Consiliului Local sau prin instanță prin intermediul instanței de judecată.

8. DISPOZIȚII FINALE:

 • 8.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 8.2. Soluțiile constructive discutate anterior concesionării nu reprezintă în sine și aprobarea acestora și nu absolvă pe concesionar de obligația obținerii avizelor și acordurilor legale din partea organismelor abilitate în eliberarea acestora. Realizarea oricăror construcții pe terenul concesionat se va face numai după obținerea autorizației de construire conform Legii nr.50/1991, republicată și cu respectarea strictă a acesteia.


 • 8.3. Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investiției privesc pe concesionar și se fac exclusiv pe cheltuiala sa. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca participă cu autorizarea.

 • 8.4.  Toate lucrările privind încadrarea la rețele tehnico-edilitare existente și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

 • 8.5. Concesionarul este obligat să asigure pe perioada concesionării administrarea terenului și a obiectivelor construite conform scopului pentru care a fost concesionat terenul. Orice schimbare de funcțiuni se poate face cu respectarea prevederilor legale.

 • 8.6.  Titularul contractului de concesiune nu are dreptul de a subconcesiona unei alte persoane obiectul concesiunii.

 • 8.7.Titularul contractului de concesiune nu are dreptul de a închiria bunul care face obiectul concesiunii pe toată durata contractului de concesiune;

8.8 Concedentul are dreptul ca prin împuterniciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții în vederea respectării autorizației de construire eliberată pentru obiectivul aprobat.

8.9. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii și înscriere în documentele de publicitate imobiliară.

9.0. Durata maximă de execuție a obiectivului va fi stabilită conform documentelor de urbanism eliberate de către Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului conform Legii nr. 50/1991, republicată.


INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

Lista documentelor de licitație

 • -  anunțul licitației

 • -  caiet de sarcini

 • -  instrucțiuni pentru ofertanți

 • -  formularul contractului de concesiune

 • -  certificatul de urbanism

 • -  scrisoare de intenție

>

Ofertele se redactează în limba română.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă, care va fi semnată de către ofertant.

Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora.

în cazul în care ofertele se primesc cu întârziere fată de termenul limită stabilit, acestea nu mai participă, fapt care se consemnează în scris prin procesul- verbal și se retumează nedeschisă.

Oferta se va introduce într-un plic mic pe care se se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.. Plicul mic se va sigila și se va introduce într-un plic mare care va cuprinde: actele solicitate la pct.I și pct.III al instrucțiunilor pentru ofertanți.

Plicul mare va avea lipită într-un colț eticheta pe care se va indica licitația publică pentru care s-a depus oferta, apoi se va sigila cu o etichetă pe care se va trece “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE___________ORA_____

Orice mențiune grafică sau semn distinctiv pe plicuri în afara celor menționate mai sus atrage eliminarea ofertei respective.

După deschiderea ofertelor se va întocmi o listă cu clasificarea ofertanților.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedcntul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

La licitația pentru obținerea terenului în vederea realizării obiectivului aprobat, pot participa persoanele fizice sau juridice în condițiile cuprinse în Hotărârea Consiliului local nr. 431 din 3 iulie 2007, care fac dovada mijloacelor financiare necesare realizării construcțiilor pentru care licitează terenul, în maximum 2 ani de la obținerea autorizației de construire.

Se va depune o declarație de participare la licitație, semnată de ofertant, far îngroșări, ștersături sau modificări.

Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantului:

 • 1. copie după ultimul bilanț al ofertantului (sau extras de cont, pentru persoana fizică) -

 • 2. garanție de participare la licitație

 • 3. copie după aprobarea ordonatorului de credite, dacă ofertantul este ordonator de credite

Ofertantul cumpără de la organizator documentele licitației (caiet de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, modelul de contract de concesiune) la prețul stabilit și le depune împreună cu următoarele documente in copie:

 • 4. actele de constituire ale persoanei juridice: a) statut (contract de societate)

 • b) certificat de înmatriculare

 • 5. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că firma nu are datorii la bugetul de stat eliberată cel târziu în luna anterioară desfășurării licitației.

 • 6. copie după chitanța eliberată de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca prin care se face dovada cumpărării caietului de sarcini; copie după chitanța eliberată de către Consiliul Local prin care se face dovada depunerii garanției de participare la licitație sau a ordinului de plată prin care s-a achitat această taxă în contul nr. R017TREZ2165006XXX006924 deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305857 cu mențiunea expresă că suma reprezintă taxa de participare la licitație.

7.oferta propriu-zisă va fi semnată și ștampilată, iar plicul va fi prezentat sigilat de către ofertant și semnat peste etichetă.

 • 8. proiectul de contract de concesiune va fi semnat și ștampilat

 • 9. reprezentantul ofertantului va prezenta o dovadă din partea firmei prin care este împuternicit să participe la licitație

Garanții

în vederea participării la licitație , ofertanții sunt obligați să depună la organizator garanția de participare în valoare de 12.000 Euro.

Ofertanților necâștigători li se restituie garanția de participare, la cererea acestora.

Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele cazuri:

 • a) dacă câștigătorul licitației renunță la ofertă în timpul licitației

 • b) în cazul ofertantului câștigător dacă acesta refuză perfectarea contractului de concesiune

Adjudecarea licitației

Esțe declarat câștigător ofertantul care oferă prețului cel mai mare pe metru pătrat.

Recomandare :

Stimate participant, vă recomandăm să studiați cu mare atenție toate documentele

licitației, neînsușirea acestora nu vă absolvă de nici o răspundere în materie.


ORGANIZATORINSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

în conformitate cu prevederile art. 66 al Ordonanței de Urgență nr. 54 din 28.06.2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, litigiile apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se soluționează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de concesiune trebuie să conțină interdicția pentru concesionar de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepția cazurilor în care subconcesionarea este permisă, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

în contractul de concesiune se precizează în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:

 • a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii;

 • b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

 • b) unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit.

Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar.

Privitor la încetarea contractului de concesiune, aceasta poate avea loc în următoarele situații:

»

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri.

La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

In cazul în care concesionarul este de o altă naționalitate sau cetățenie decât cea română și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română și două într-o altă limbă aleasă de ele.


în situația prevăzută la alin. (2) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română și un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul. în caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.


întocmit D.D.P.P., /