Hotărârea nr. 473/2007

Hotărârea 473/2007 - Aprobarea documentatiei de atribuire pentru organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare prin licitatie a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafată de 926 mp., în vederea realizării de locuinte semicolective în pantă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de atribuire pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp., în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp., în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56430 din 06.07.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune aprobarea documentației de atribuire pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp., în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, ale O.U.G. nr. 54/2006 și ale Legii nr. 22/2007 Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de atribuire pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp., în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă. Documentația de atribuire face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Serviciul juridic-contencios și Direcția economică.

Nr. 473 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

icipiului,

ure


Anexă la Hotărârea nr. 473/2007

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

9

OBIECTUL CONCESIUNII

Terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp, înscris în CF. 1473, nr.topo. 12521 și 2509/2, în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă în conformitate cu HCL nr. 408 din 3 iulie 2007

CONCEDENT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Str.Moților nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România

Cod fiscal 4305857, Tel: +40-(0)264-59 60 30/59.39.52, interior 4200/4231

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA

PROCEDURII I)E CONCESIONARE

Procedura de concesionare este: licitația

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 54 din 28.06.2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, art. 13 în cadrul atribuirii contractului de concesiune se asigură respectarea următoarelor principii:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

 • c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CAIET DE SARCINI pentru concesionarea prin licitație a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în conformitate cu HCL nr. 408 din 3 iulie 2007

1. OBIECTUL CONCESIUNII:

 • 1.1. Terenul în suprafață de 926 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n, înscris în CF. 1473, nr.topo. 12521 și 2509/2, în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă, în conformitate cu certificatul de urbanism nr.3834 din 22.08.2006 eliberat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 1.2. în legătură cu asigurarea obiectivului cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie termică, energie electrică, gaz metan, telefoane, acestea se realizează conform proiectului de execuție a construcțiilor autorizat cu avizul deținătorilor ce au ca obiect aceste rețele.

» »

 • 2. DURATA CONCESIUNII este de 49 ani de la data adjudecării licitației.

 • 3. DURATA DE EXECUȚIE a obiectivului este stabilită prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

 • 4. PREȚUL de pornire a licitației este de 160 Euro/mp., conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 408 din 3 iulie 2007.

  • 4.1. Modul de achitare al prețului concesiunii, cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de concesiune.

Prețul se poate achita în una din variantele următoare:

 • - integral, anticipat perioadei de concesiune;

 • - eșalonat în 25 ani, stabilindu-se o taxă anuală de concesiune.


5. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI:

 • 5.1. Tratarea arhitecturală va fi în concordanță cu ambientul arhitectural zonal, conform proiectului de autorizare a construcției.

 • 5.2. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului.

6. ÎNCETAREA CONCESIUNII:

 • 6.1. Concesiunea încetează la expirarea duratei stabilite;

 • 6.2. Concesiunea încetează prin denunțarea unilaterală de către concedent, în cazul în care interesul național sau local o impune, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată. Cazul de interes public se probează prin acte ale administrației publice locale sau prin Hotărâri ale Guvernului;

 • 6.3.  Concesiunea încetează în cazul în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, constatarea facându-se de către organele autorizate;

 • 6.4.  Concesiunea încetează în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • 6.5. Concesiunea încetează la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • 6.6.  Concesiunea își pierde valabilitatea în cazul în care concesionarul nu a solicitat emiterea autorizației de construcție și nu a început construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii contractului de concesiune asupra terenului.

 • 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR se face pe cale amiabilă, prin hotărâri ale Consiliului Local sau prin instanță prin intermediul instanței de judecată.

8. DISPOZIȚII FINALE:

 • 8.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 8.2.  Soluțiile constructive discutate anterior concesionării nu reprezintă în sine și aprobarea acestora și nu absolvă pe concesionar de obligația obținerii avizelor și acordurilor legale din partea organismelor abilitate în eliberarea acestora. Realizarea oricăror construcții pe terenul concesionat se va face numai după obținerea autorizației de construire conform Legii nr.50/1991, republicată și cu respectarea strictă a acesteia.

 • 8.3. Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investiției privesc pe concesionar și se fac exclusiv pe cheltuiala sa. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca participă cu autorizarea.

 • 8.4. Toate lucrările privind încadrarea la rețele tehnico-edilitare existente și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

 • 8.5. Concesionarul este obligat să asigure pe perioada concesionării administrarea terenului și a obiectivelor construite conform scopului pentru care a fost concesionat terenul. Orice schimbare de funcțiuni se poate face cu respectarea prevederilor legale.

 • 8.6. Titularul contractului de concesiune nu are dreptul de a subconcesiona unei alte persoane obiectul concesiunii.

 • 8.7.Titularul contractului de concesiune nu are dreptul de a închiria bunul care face obiectul concesiunii pe toată durata contractului de concesiune;

8.8 Concedentul are dreptul ca prin împutemiciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții în vederea respectării autorizației de construire eliberată pentru obiectivul aprobat.

8.9. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii și înscriere în documentele de publicitate imobiliară.

9.0. Durata maximă de execuție a obiectivului va fi stabilită conform documentelor de urbanism eliberate de către Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului conform Legii nr. 50/1991, republicată.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

Lista documentelor de licitație

 • -  anunțul licitației

 • -  caiet de sarcini

 • -  instrucțiuni pentru ofertanți

 • -  formularul contractului de concesiune

 • -  certificatul de urbanism

 • -  scrisoare de intenție

Ofertele se redactează în limba română.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă, care va fi semnată de către ofertant.

Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora.

în cazul în care ofertele se primesc cu întârziere fată de termenul limită stabilit, acestea nu mai participă, fapt care se consemnează în scris prin procesul- verbal și se returnează nedeschisă.

Oferta se va introduce într-un plic mic pe care se se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliu! sau sediul social al acestuia, după caz.. Plicul mic se va sigila și se va introduce într-un plic mare care va cuprinde: actele solicitate la pct.I și pct.III al instrucțiunilor pentru ofertanți.

Plicul mare va avea lipită într-un colț eticheta pe care se va indica licitația publică pentru care s-a depus oferta, apoi se va sigila cu o etichetă pe care se va trece "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE___________ORA_____

Orice mențiune grafică sau semn distinctiv pe plicuri în afara celor menționate mai sus atrage eliminarea ofertei respective.

După deschiderea ofertelor se va întocmi o listă cu clasificarea ofertanților.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

La licitația pentru obținerea terenului în vederea realizării obiectivului aprobat, pot participa persoanele fizice sau juridice în condițiile cuprinse în Hotărârea Consiliului local nr. 408 din 3 iulie 2007, care fac dovada mijloacelor financiare necesare realizării construcțiilor pentru care licitează terenul, în maximum 2 ani de la obținerea autorizației de construire.

Se va depune o declarație de participare la licitație, semnată de ofertant, far îngroșări, ștersături sau modificări.

Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantului:

 • 1. copie după ultimul bilanț al ofertantului (sau extras de cont, pentru persoana fizică)

 • 2. garanție de participare la licitație

 • 3. copie după aprobarea ordonatorului de credite, dacă ofertantul este ordonator de credite

Ofertantul cumpără de la organizator documentele licitației (caiet de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, modelul de contract de concesiune) la prețul stabilit și le depune împreună cu următoarele documente in copie:

 • 4. actele de constituire ale persoanei juridice: a) statut (contract de societate)

 • b) certificat de înmatriculare

 • 5. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că firma nu are datorii la bugetul de stat eliberată cel târziu în luna anterioară desfășurării licitației.

 • 6. copie după chitanța eliberată de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca prin care se face dovada cumpărării caietului de sarcini; copie după chitanța eliberată de către Consiliul Local prin care se face dovada depunerii garanției de participare la licitație sau a ordinului de plată prin care s-a achitat această taxă în contul nr. R017TREZ2165006XXX006924 deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305857 cu mențiunea expresă că suma reprezintă taxa de participare la licitație.

7.oferta propriu-zisă va fi semnată și ștampilată, iar plicul va fi prezentat sigilat de către ofertant și semnat peste etichetă.

 • 8. proiectul de contract de concesiune va fi semnat și ștampilat

 • 9. reprezentantul ofertantului va prezenta o dovadă din partea firmei prin care este împuternicit să participe la licitație

Garanții

în vederea participării la licitație , ofertanții sunt obligați să depună la organizator garanția de participare în valoare de 14.816 Euro.

Ofertanților necâștigători li se restituie garanția de participare, la cererea acestora.

Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele cazuri:

 • a) dacă câștigătorul licitației renunță la ofertă în timpul licitației

 • b) în cazul ofertantului câștigător dacă acesta refuză perfectarea contractului de concesiune

I

Adjudecarea licitației

Esțe declarat câștigător ofertantul care oferă prețului cel mai mare pe metru pătrat.

Recomandare :

Stimate participant, vă recomandăm să studiați cu mare atenție toate documentele licitației, neînsușirea acestora nu vă absolvă de nici o răspundere în materie.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR I)E ATAC

în conformitate cu prevederile art. 66 al Ordonanței de Urgență nr. 54 din 28.06.2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, litigiile apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se soluționează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea injustiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de concesiune trebuie să conțină interdicția pentru concesionar de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepția cazurilor în care subconcesionarea este permisă, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

In contractul de concesiune se precizează în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:

 • a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii;

 • b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse.

Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, în cazul în care această creștere rezultă în urma:

 • a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

 • b) unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit.

Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar.

Privitor la încetarea contractului de concesiune, aceasta poate avea loc în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri.

La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

în cazul în care concesionarul este de o altă naționalitate sau cetățenie decât cea română și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română și . două într-o altă limbă aleasă de ele.                •

în situația prevăzută la alin. (2) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română și un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul. în caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.Gangei.

Ai;r*riA saiiunai \ u >   ». » n » t t < •• >i

HKInli'i lu.itil l«al

Nr. cerere..2o-5t>4.....

Ziua....

......2£..........

Luna...

...mal...........

Anul....

2oo$

CLUJ


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr.


1473


CLUJ

Comuna/ Oraș/ Municipiu....................................


Asistent - registcatp^


A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr-

t 00 0

Descrierea imobilului

Suprafața in mp.

Observații

676

1252/ t

iTRADA PASTORULUI

539 £

ITJ

B. Partea a ll-a

i Nr.crt.

i

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

l

i

1 .

Cu nr. 364 o/19 33 c.f. - crept de proprietate :

UUiilCIPiUL CLUJ

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUIIT


.ANT1PI


Nr. cerere......,2.P.5.fe.3.


Ziua.

Luna

Anul.

...22.....

mai 2oo6


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA......CLUJ...

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

1431                     ‘            / CLUJ

Cartea funciară cu nr........................ Comuna/ Oraș/ Municipiu....................................

A. Partea l-a

Nr.crt.

t 00 0

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații

142

125o9/2

CURTE IN STRș PAJIȘTE! nr.19

8 stj

1

1

1

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

'                        înscrieri privitoare la proprietate

Observații 1

1 .

Cu nr. 3o4o/1938 c.f. drept ce

orooru-etate :

î.iUMlC 1? IUL CLUJ

1

1

ț

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observat

1

NU SUÎ.'TCertific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea fun Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii,,la

........................ .......—v...........-.......................... ......r. * * * V ’

șl nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de ........X©........— lei prin chitanța nr. ...g.266-3]/?>

r£


■citate imobiliară cu codul nr.PIO


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

____________CONSILIUL LOCAL AI. MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA__ COMISIA TEHNICA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM Calea Moților nr.3. Telefon 59 60 30/ Fax 59 25 66

Nr. 17385/43/11.04.2007

■W        CĂTRE,

SC EURO DEVELOPMENT SRL str. Zorilor nr. 36

Cluj-Napoca

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism, întrunită în ședința din data de 11. 04. 2007

Analizând documentația prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/20 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Acordă pentru lucrarea: PUD - Locuințe semicolective în pantă, str. Păstorului ( prin concesiona teren )

AVIZ

Se avizează documentația prezentată și propunerea de concesionare teren cu suprafața de 926 n (parcela cu nr.topo 12521 și 12509/2, înscris în CF nr. 1473 ), pentru realizarea unui imobil de locuit semicolective de tip “cascadă”, cu accese proprii individuale din str. Păstorului și str. Colpbița.

Regimul de înălțime va fi diferențiat de la D+P la D+P+3E.

Amplasarea pe teren se face în retragere de 4 m. de la limitele la străzi ale parcelei și de la limita vesti iar fată de intersecție la cca. 14 m.                                                                                r

Ocuparea terenului POT max.=35%.

Se rezolvă 10 locuințe cu spații proprii de garaj în demisol.

Sistematizarea verticală va asigura racordarea la sistemul rutier existent și preluarea apelor meteorice.

Beneficiarul lucrării : SC EURO DEVELOPMENT SRL

Certificat de Urbanism : 3834/22.08.2006


DIRECTOR URBANISM.

Ing. CORIN^CIUBAN

SECRETARIAT,


Arh:. DOINA ZAHARJA

Ing. DOINA TRIPONT^'


din.........................


jex.DZ/CF

NOTA: In vederea aprobării P.U.D. in Consiliul local al municipiului Cluj Napoca, cererea și documentația vor ti însoțite ce -acordurile prevăzute de legislație.

 • - gestionarii rețelelor edilitare: - Comp. Ape "Someș”.. SC ELECTRICA SA. SC EON GAZ

 • - Agenția de Sănătate Publică al Județului Cluj

 • - Agenția Națională de Cadastru. Geodezie și Publicitate [mobiliară

anunț de inițiere și consultarea populației pentru studiu de urbanism Documentația ( JPEG ) pe suport informatic (CD ) Serviciul Siguranța Ciculatiei

Studiu geotehnic                      .. ./.C     .ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

Nr. 63941 clin ,22-cG2006

• i •        -

Certifipat de urbanism

Nr.Â^A7......din..2006

Ca urmare a cererii adresate de EURO DEVELOPMENT cu domiciliul în județul CLUJ municipiul CLUJ-NAPOCA , cod poștal...... str.ZORILOR nr. 36 bl ... sc..., et.....ap.

.., telefon / fax......, e-mail .... înregistrată la nr.63941 din 18.08.2006

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

Certifică:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada PASTORULUI nr.F.N bl...........sc............et............ap............Nr. Carte Funciară. 1473

Nr topografic al parcelei 12521,12509/2 sau identificat prin plan de situație.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 225 din 15.12.1998, faza P.U.G., aprobată cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 792/21.12.1999 .

 • 1. REGIMUL JURIDIC.

Imobil situat în intravilanul ^municipiului Cluj-Napoca, în afara zonei de pro.tecție.

Imobil în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului local ai municipiului Cluj-Napoca.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC.

Folosința actuală: teren liber de construcție

Destinația conform P.U.Z.: subzona locuințelor individuale și colective mici cu

max. P+2E situate în afara perimetrelor de protecție.

Utilizări admise cu condiționări: mansardarea clădirilor existente, funcțiuni comerciale ș; servicii profesionale cu suprafață mai mică de 200 mp ADC și sâ nu genereze transportor grele.

Utilizări interzise funcțiuni comerciale și servicii cu suprafață mai mare de 200mp. activită: productive poluante sau incomode prin traficul generat, anexe pentru creșterea animalelor depozitare en gros, depozite de materiale refolosibile, platforme de colectare a deșeuriic' urbane, depozitare pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice activități productive care au depozite sau spații spre partea vizibilă din circulațiile cublice sta: de întreținere auto, lucrări de terasament care afectează parcelele vecine sau îmo’edice evacuarea apelor meteorice.

încadrat în zona de impozitare "D " conform H O L 715/2000 si HCL 209/2003

 • 3. REGIMUL TEHNIC.

UTR = L.3.a.      POT max = 35 % CUT - 0.9 ADC la P+2E

Regimul de aliniere: clădirile se vor retrage de la aliniament cu mm 4 m pe strâz: de categ și mm. 5 m pe străzi de categ. II și I.

Amplasarea fată de proprietăți vecine: clădirile se vor retrage față de limitele laterale cu min. 3 m, iar față de limita posterioară cu min. 5 m.

Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă: di stanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 4,0 m.

înălțimea maximă a construcțiilor: P+2 (10 m); se admit depășiri de 1-2 m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de înălțime înșiruit sau cuplat Echiparea cu utilități: zona are echipare edilitară completă. Toate,clădirile vor fi racordate

la rețelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat .Se interzice dispunerea antenelor Tv satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cabluri Ca i v.

Circulații și accese: parcela este construibilă numai dacă are asigurat acces carosabil de min. 4 m lățime din circulația publică direct sau prin drept de servitute. Staționarea auto, se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice.

Caracteristicile parcelelor, front de 8 m/S = 150 mp la regim înșiruit

front de 12 m/S = 250 mp la regim cuplat front de 14 m/S = 350 mp la regim izolat Aspectul exterior al clădirilor, clădirile noi sau modificările de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje.

Toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș din materiale durabile la care se interzice folosirea azbocimentului și a tablei albe strălucitoare.

Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca arhitectură și finisaje cu clădirea principală.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea max. 2,2 m și min. 1,8 m din care un soclu opac și panouri ttansparente, dublate cu gard viu. Gardurile spre limitele laterale vor fi opace, cu înălțimea de max. 2,2 m.

Nota Se vor respecta prevederile Legii nr.350/2001 a HG nr.525/1996 precum si toate normativele si legislația in vigoare

în conformitate cu HOL 576/2 l.07.2006 se aprobă criteriile pentru definirea noțiunii de

"locuințe colective mici" Jupă cum urmează:                     [

regim maxim de înălțime P+2E

ocuparea terenului POT=35% si CUT = 0,9 cu exceptile prevăzute de PUG limitarea numărului de apartamente la 3 suprafața minima pentru locuințe colective =400 m (ccnstruibil =140 mp ) asigurai ea condițiilor de spații verzi, platformp gospodărească, loc de joacă pentru copii in incintă parcări înălțimea maximă la cornișă + 10 m de la cota "O"

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: concesionare teren si întocmire PUD si PAC imobil de locuințe

 • 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a)  Titlul asupra imobilului (copie legalizată) Reglementarea situației juridice a terenului

 • b)  Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcții

ȘPAC       QPAD       UPOE

 • c) Fișele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

c. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura pentru:

^■alimentare cu apă

canalizare

Q alimentare cu energie electrică <3 gaze naturale

 • □ salubritate pt. transport moloz Altele

c.2. Avize și acorduri privind: rn oravanirAa si stingerea incendiilor

cl) Avizele / acordurile și alte documente ce se asigură de către solicitant

d. 1. Avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:


d.2. Alte avize / acorduri:

Direcția Tehnică Serviciul Siguranța Circulației

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului


d.3. Studii de specialitate:

 • - PUD elaborat conform metodologiei de elaborare și conținutul cadru indicativ

GM 009-2000 și aprobat conform Legii nr.350/2001

 • - plan de situație pe suport topo.cu viza O.C.P.I corelat cu plan reglementari PUD aprobat si vizat cu stampila Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului


d.4. Se vor prezenta:

 • - deviz estimativ și grafic eșalonare lucrări

 • - cererea de AC se va semna de către proprietarii imobilului

 • - contract de salubritate pentru transport moloz la rampa de gunoi

 • - plan organizare de șantier

 • - HCL pentru PUD

 • - contract de concesiune si proces verbal de punere in posesie a terenului


e)


Documentele de plată ale următoarelor taxe:pentru Autorizația de Construire pentru Acordul Unic

pentru timbrul arhitecturiiCERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.


PRIMAR

Emil Boc


SECRETAR

AURORA ȚĂRMUREARHITECT ȘEF

Dr.arh        an cu

/ zSEF SERVICIU URBANISM

Ing. Eugeniu Horodnic

/ '

Achfîat taxa de 9 lei conform chitanței nr.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de Redactat: ing.CRISTI ...... *—
i

MM

J.-.Z'fri


'CEhTT

'     'A'


- mănăștur


SC EURO DEVELOPEMENT SRL ser Zorilor nr.36, Cluj-Napoca .AMPLASAMENT


arh. ELEONORA CIOT


Atelier de Arhitectura si Urbanism

■■ ri UJ-NAPOCA. str.c. Oobrogeanu-Glwrea,

S J.-AaTs.R.L.. C.U.I.nr..,l8U5.n/


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de......................până la data de.....................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR

Emil Boc


> ARHITECT ȘEF

Dr.arh.Adrian lancu


SECRETAR

AURORA ȚĂRMURE

SEF SERVICIU URBANISM Ing. Eugeniu Horoa’nic

Data prelungirii valabilității....................2007

Achitat taxa de....................lei conform chitanței nr......................din................ 2007

Transmis solicitantului la data...........................direct / prin poștă,

Redactat:.........................

LIMITA ZONEI IN STUDIU

ACCES PlETONAL INDIVIDUAL iaCCESAUTO

■aliniament propus

LOCUINȚE SEMICOLECTIVE IN PANTA -acces propriu si lot folosit in comun •accese carosabile pentru locatari

»ctes .* ifrxuine<u<

2 OuL^eiui


 • • 2 locuri parcare

 • • 2 duplexuri


  SC EURO DEVELOPMENT SRL str Zorilor nr.36. Cluj-Napoca


Atelier de Arhitectura si Urbanism

CLUJ-NAPOCA. str.C. Dobrogean-u-Gherca. n

“AAU" S.R.L.. C.U.I.nr. IS23S

WUMARIA MUMlClPKJtU» OUJJ-*. COMWUA ÎCHMICA DE AMEH/

TERIfURULUi Bl Dl URBA

VIZAT

1

•         1

.         1

1

Awt* -M                 <Rn t •' Cj .-.‘• '>7


LOCUINȚE SEMICOLECTIVE IN PANTA str. Pastorului FM. Cluj-Napoca


arh. ELEONORA CIOTLA'JSLOCUINȚE SEMICOLECTIVE IN PAN i •acces propriu si lot folosit in comun •accese carosabile pentru locatari


CLUJ-NaPOCa. str.C. Oobrogcanu-Gherea. nr.2

’AAU" S.R.L.. C.U.I.nr. 1 82 3 5 3 44

LOCUINȚE SEMICOLECTIVE IN PANTA

str. Pastorului FK. Cluj-Napoca