Hotărârea nr. 472/2007

Hotărârea 472/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 306/2006 (aprobarea P.U.D. si a Studiului de fezabilitate pentru ansamblu de locuintă sociale colective, str. Timisului-Rodnei-Blajului).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 306/2006

(aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu și a Studiului de Fezabilitate pentru ansamblu de locuințe sociale colective, str. Timișului-Rodnei-Blajului)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 306/2006 prin care s-a aprobat Planul urbanistic de detaliu, Studiul de fezabilitate și finanțarea de la bugetul local a obiectivului de investiții “Ansamblu de locuințe str. Timișului, Blajului și Rodnei, municipiul Cluj -Napoca" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56951 din 10.07.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 306/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1, 39 al. 1 și 45 al 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 306/2006 în sensul că finanțarea obiectivului se face din fonduri de la bugetul local și în completare cu fonduri de la bugetul de stat precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Horea Ioan Fknrea


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, ir. Aurora/Țărmure