Hotărârea nr. 470/2007

Hotărârea 470/2007 - Extinderea în spatiul locativ fond de stat situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 7, pentru Goia Ioan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind extinderea în spațiul locativ fond de stat situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 7, pentru d-1 GOIA IOAN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind extinderea în spațiu locativ fond de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1690 din 11.07.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune aprobarea extinderii spațiului locativ fond de stat pentru d-1 GOIA IOAN, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 7;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000, privind normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă extinderea spațiului locativ fond de stat pentru d- 1 IOAN

GOIA, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 7, pe camera alăturată, in suprafață de 22,50 mp., și dependințe, care a devinit liberă prin decesul locatarei MIHALY ANA.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 470 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)