Hotărârea nr. 469/2007

Hotărârea 469/2007 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. traian nr. 17, ap. 13, d-nei Stoica Ildiko.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 17, ap. 13, d-nei STOICA ILDIKO

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1691 din 11.07.2007 al Direcției fondului imobiliar de

>

stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei STOICA ILDIKO, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. O. Petrovici nr. 17, ap.

1;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se atribuie d-nei STOICA ILDIKO locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 17, ap. 13. Termenul închirierii este până la data de 08.04.2009. Locuința este compusă din: una cameră = 18,70mp.; una bucătărie = 14,10 mp.; una cămară alimente = 1,30 mp.; una boxă= 10,50 mp.;

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Horea Ioan Fb^aNr. 469 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)