Hotărârea nr. 468/2007

Hotărârea 468/2007 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. O. Petrovici nr. 17, ap. 1, d-lui. Lorincz Petru.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-

Napoca, str. O. Petrovici nr.17, ap.l, d-lui LORINCZ PETRU

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1689 din 11.07.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui LORINCZ PETRU, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 26;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d-lui LORINCZ PETRU locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. O.Petrovici nr. 17, ap. 1. Termenul închirierii este până la data de 08.04.2009. Locuința este compusă din: una cameră = 25,50 mp.; una bucătărie - 12,28 mp.; un antreu - 3,57 mp.; WC = 2,44 mp.; pivniță = 8,34 mp.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 468 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)