Hotărârea nr. 467/2007

Hotărârea 467/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru locuinte, servicii si dotări, 2S+P+8E la 10E, drumul Soporului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe, servicii și dotări, 2S+P+8E la 10E drumul Soporului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru locuințe, servicii și dotări, 2S+P+8E la 10E, drumul Soporului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56576/43/ 09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe, servicii și dotări, 2S+P+8E la 10E, drumul Soporului, beneficiari Varga Ioan, Moise Ioan, Moise Rareș și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34909/8665/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic dc Detaliu pentru locuințe, serivicii și dotări, 2S+P+8E la 10E, drumul Soporului, beneficiari Varga Ioan, Moise Ioan, Moise Rareș și asociații, prin care se stabilește încadrarea funcțională, amplasarea construcțiilor, regimul de înălțime, organizarea circulațiilor și accesele, organizarea parcării, amenajările terenului, ocuparea terenului POT max. = 35%, CUT max. = 2,4 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34909/8665/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 467 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)