Hotărârea nr. 466/2007

Hotărârea 466/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. – Clujana-Est pentru centru de afaceri, spatii comerciale, birouri, servicii, grădinită, locuinte, parking, str. Cosasilor nr. 47-49 – str. Fabricii nr. 93-101.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - Clujana-Est pentru centru de afaceri, spații comerciale, birouri, servicii, grădiniță, locuințe, parking

str. Cosașilor nr. 47-49 - str. Fabricii nr. 93-101


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru centru de afaceri, spații comerciale, birouri, servicii, grădiniță, locuințe, parking, str. Cosașilor nr. 47-49 - str. Fabricii nr. 93-101 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56516/43/ 09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru centru de afaceri, spații comerciale, birouri, servicii, grădiniță, locuințe, parking, str. Cosașilor nr. 47049 - str. Fabricii nr. 93-101, beneficiară SC NERA MUREȘAN SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 43768/8802//14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru centru de afaceri, spații comerciale, birouri, servicii, grădiniță, locuințe, parking, str. Cosașilor nr. 47-49 - str. Fabricii nr. 93-101, beneficiară SC NERA MUREȘAN SRL, prin care se stabilește încadrarea funcțională, organizarea incintelor, amplasarea pe teren, relațiile volumetrice, accesele, parcarea auto, amenajările aferente, ocuparea terenului POT max. = 40%, CUT max. = 2,8 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 43768/8802/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Țsțrmure

Nr. 466 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)