Hotărârea nr. 465/2007

Hotărârea 465/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru imobile de birouri şi cazare specializată, S+P+4E, Calea Someseni nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobile de birouri și cazare specializată , S+P+4E Calea Someșeni nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru imobile de birouri și cazare specializată, S+P+4E, Calea Someșeni nr. 8  - proiect din inițiativa

primarului;

Analizând Referatul nr. 56624/43/5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu pentru imobile de birouri și cazare specializată, S+P+4E, Calea Someșeni nr. 8, beneficiară SC MCR INVEST SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 27459/8666/02.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile de birouri și cazare specializată, S+P+4E, Calea Someșeni nr. 8, beneficiară SC MCR INVEST SRL, prin care se stabilește încadrarea funcțională UTR = CM3, reglementările privind, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 33,86%, CUT = 1,5 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 27459/8666/02.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Elorea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora/Tărmure

Nr. 465 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)