Hotărârea nr. 464/2007

Hotărârea 464/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru locuinte familiale, Colonia Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, Colonia Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru locuințe familiale, Colonia Borhanci - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56568/43/09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, Colonia Borhanci, beneficiar Silaghi Cornel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63492/7332/28.09.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe, Colonia Borhanci, beneficiar Silaghi Cornel, prin care se stabilesc reglementările privind organziarea circulației auto, parcelarea, alinierea construcțiilor, regimul de înălțime, amplasarea construcțiiilor pe teren, parcarea auto, ocuparea terenului POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren pentru UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63492/7332/28.09.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 464 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)