Hotărârea nr. 463/2007

Hotărârea 463/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru ansamblu rezidential, comert si birouri, S+P+4E(6E) si (P+4E la P+8E), str. Anton Pann nr. 12.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial, comerț și birouri, S+P+4E(6E) și (P+4E la P+8E ) str. Anton Pann nr. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru ansamblu rezidențial, comerț și birouri, S+P+4E(6E) și (P+4E la P+8E), str. Anton Pann nr. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.56620 /43/5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezindențial, comerț și birouri, S+P+4E(6E) și (P+4E la P+8E), str. Anton Pann nr. 12, beneficiare SC ATRIUM SRL și SC MEZAGRO SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22955/8667/02.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,.republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezindețial, comerț și birouri, S+P+4E(6E) și (P+4E la P+8E), str. Anton Pann nr. 12, beneficiareă SC ATRIUM SRL și SC MEZAGRO SRL, prin care se stabilește încadrarea funcțională UTR = CAI, reglementările privind, regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 35,18%, CUT = 2,1 ADC/mp. teren pentru UTR = CAI (POT max. = 80%, CUT max. = 2,4 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22955/8667/02.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 463 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)