Hotărârea nr. 462/2007

Hotărârea 462/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru sediul firmă, birouri, hală, lucrări de amenajare si echipare masini, atelier, S+P+3E+M si P+E, amenajarea incinte, str. Plevnei nr. 28-32.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic dc Detaliu

pentru sediu firmă, birouri, hală, lucrări de amenajare și echipare mașini, atelier, S+P+3E+M și P+E amenajarea incintei str. Plevnei nr. 28-32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru sediu firmă, birouri, hală, lucrări de amenajare și echipare mașini, atelier, S+P+3E+M și P+E, amenajarea incintei, str. Plevnei nr. 28-32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56634/43/5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru sediu firmă, birouri, hală, lucrări de amenajare și echipare mașini, atelier, S+P+3E+M și P+E, str. Plevnei nr. 28-32, beneficiară SC FRIGOLINE SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19189/8764/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru sediu firmă, birouri, hală, lucrări de amenajare și echipare mașini, atelier, S+P+3E+M și P+E, str. Plevnei nr. 28-32, beneficiară SC FRIGOLINE SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 85%, CUT = 2,2 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19189/8764/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Florea z

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora/i'ărmure

Nr. 462 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)