Hotărârea nr. 461/2007

Hotărârea 461/2007 - Aprobarea P.U.Z. pentru construire si extindere locuinte, D+P+1E, str. Viile Dâmbul Rotund.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire și extindere locuințe, D+P+1E str. Viile Dâmbul Rotund

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru construire și extindere locuințe, D+P+1E, str. Viile Dâmbul Rotund - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56643/43/5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire și extindere locuințe, D+P+1E, str. Viile Dâmbul Rotund, beneficiară SC PRIMDIESEL TAXI SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42441/8797/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru construire și extindere locuințe, D+P+1E, str. Viile Dâmbul Rotund, beneficiară SC PRIMDIESEL TAXI SRL, prin care se stabilește încadrarea funcțională UTR = L3a, reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 13,28%, CUT = 0,13 ADC/mp. teren (POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42441/8797/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință.

Ing. Horea Ioan Florea


Contrasemnează:


'v/Secretarul municipiului.

Nr. 461 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)