Hotărârea nr. 460/2007

Hotărârea 460/2007 - Aprobarea P.U.Z. extindere P.U.Z. – str. Vântului – pentru locuinte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal extindere P.U.Z. - str. Vântului - pentru locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul urbanistic zonal -Planul urbanistic zonal - extindere P.U.Z. - locuințe - str. Vântului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55367 din 04.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic zonal - extindere P.U.Z. - locuințe - str. Vântului, beneficiar: S.C. NV Construct S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 96655/8060 din 23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c",39 al.2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic zonal - extindere P.U.Z. - locuințe - str.

Vântului, beneficiar: S.C. NV Construct S.R.L, prin care se stabilesc reglementările urbanistice și zonificarea funcțională pentru terenul studiat. încadrarea funcțională spre str. Vântului devine UTR L3a și UTR L2 - locuințe familiale cu regim de înălțime D+P+E+M și respectiv D+P+M, funcție de panta terenului și condițiilor geotehnice. Spre prelungirea str. Vântului pe zone de versant cu panta mai accentuată se menține încadrarea funcțională UTR V7 - plantații forestiere de protecție a versanților.

Indicii de ocupare a terenului;

POT = 35%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren pentru zona UTR L3a

- POT = 20%, CUT = 0,4 ADC/mp. teren pentru zona UTR L2

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 96655/8060 din 23.01.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință,


rea


Nr. 460 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)