Hotărârea nr. 458/2007

Hotărârea 458/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a regulamentului aferent, str. Motilor – str. Uzinei Electrice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului aferent

str. Moților - str. Uzinei Electrice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și a Regulamentului aferent, str. Moților - str. Uzinei Electrice - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56560/43/ 09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului aferent, str. Moților-str. Uzinei Electrice, beneficiară Primăria municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 45297/8794/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul aferent, str. Moților - str. Uzinei Electrice, beneficiară Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin care se reglementează organizarea circulației,aliniamentele stradale, încadrarea funcțională, alinierea construcțiilor, indicii urbanistici, restricțiile evidențiate pe cvartale, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 45297/8794/06.06.2007.

Cvartalul delimitat de str. Ilie Măcelaru și Canalul Morii își va menține încadrarea în UTR = L3a, cu excepția culoarului de străpungere a str.Uzinei Electrice, care va fi detaliat prin proiectul tehnic.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 458 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)