Hotărârea nr. 457/2007

Hotărârea 457/2007 - Aprobarea P.U.Z. pentru locuinte Colonia Sopor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru locuințe

Colonia Sopor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință e^aordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru locuințe, Colonia

Sopor - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.55718/43/05.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru locuințe, Colonia Sopor, beneficiar Sâncrăian Adrian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 5827/8291/01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru locuințe, Colonia Sopor, beneficiar Sâncrăian Adrian Augustin, prin care se stabilește noua încadrare funcțională, UTR = L3cl, condițiile urbanistice în vederea parcelării și construirii de locuințe familiale, regimul de înălțime S+P+1E, ocuparea terenului POTmax. = 35%, CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 5827/8291/01.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 457 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)