Hotărârea nr. 456/2007

Hotărârea 456/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuinte, amenajare incintă si concesionare teren, P+E si D+P+E, str. Traian Mosoiu nr. 54.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu


pentru construire locuințe, amenajare incintă și concesionare teren, P+E și D+P+E

str. Traian Moșoiu nr. 54

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuințe, amenajare incintă și concesionare teren, P+E și D+P+E str. Traian Moșoiu nr. 54 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47557/43/07.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe, P+E și D+P+E, str. Traian Moșoiu nr. 54, beneficiar Jiman Florin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22374/8651/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe, amenajare incintă și concesionare teren, P+E și D+P+E, str. Traian Moșoiu nr. 54, beneficiar Jiman Florin, prin care se stabilesc reglementările privind construirea pe terenul concesionat pentru extinderea ap.5 cu un corp P+E (S= 63 mp., în baza Hotărârii nr. 618/19.08.2006, confrom contractului nr. 66626/31.08.2006), beneficiar Jiman Florin, precum și pentru noi locuințe cu regim de înălțime P+E și D+P+E pe terenul municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului local, pentru care se va reglementa situația juridică a ocupării terenului potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată; ocuparea terenului POT = 35% (POT max. = 35%), CUT = 0,58% (CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren) pentru UTR = L3a, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22374/8651/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și Direcția domeniului public și privat.


Nr. 456 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)