Hotărârea nr. 455/2007

Hotărârea 455/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale pentru profesii liberale, D+P+3E (etaj 2 retras), str. Porumbeilor nr. 31.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru locuințe familiale pentru profesii liberale, D+P+2E (etaj 2 retras) str. Porumbeilor nr. 31

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale pentru profesii liberale, D+P+2E (etaj 2 retras), str. Porumbeilor nr. 31 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55765/43/ 05.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale pentru profesii liberale, D+P+2E (etaj 2 retras), str. Porumbeilor nr. 31, beneficiari Bolboacă Alexandru, Kallos Agnes, Orb Florin, Orb Adriana Magdalena;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 40753/8781/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale pentru profesii liberale, D+P+2E (etaj 2 retras), str. Porumbeilor nr. 31, beneficiari Bolboacă Alexandru, Kallos Agnes, Orb Florin, Orb Adriana Magdalena, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 35%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren pentru UTR = L3b, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 40753/8781/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 455 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)