Hotărârea nr. 454/2007

Hotărârea 454/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru hală reparatii auto, corp administrativ, platforme, P+E+M, str. Pata Rât.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală reparații auto, corp administrativ, platforme, P+E+M str. Pata Rât

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru hală reparații auto, corp administrativ, platforme, P+E+M, str. Pata Rât - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56681/43/5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală reparații auto, corp administrativ, platforme, P+E+M, str. Pata Rât, beneficiar Vereș Eugen;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41828/8726/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hală reparații auto, corp administrativ, platforme, P+E+M, str. Pata Rât, beneficiar Vereș Eugen, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 21%, CUT = 0,37 ADC/mp. teren pentru UTR = A2 ( POT max. = 50%, CUT max. = 4,5 ADC/mp. teren ), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41828/8726/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,


Ing. Horea Ioan Florea


Contrasemnează:


iului.

mure

Nr. 454 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)