Hotărârea nr. 453/2007

Hotărârea 453/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+E+M, cu trei apartamente, str. Nicolae Drăgan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+E+M, cu trei apartamente str. Nicolae Drăgan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială, D+P+E+M, cu trei apartamente, str. Nicolae Drăgan - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56595/43/ 09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+E+M cu trei apartamente, str. Nicolae Drăgan, beneficiari Balcău Eusebiu și Vascan Aurelian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32242/8799/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru locuință familială, D+P+E+M,eu trei apartamente, str. Nicolae Drăgan, beneficiari Balcău Eusebiu și Vascan Aurelian, prin care se stabilesc reglementările urbanistice privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 33%, CUT = 0,66 ADC/mp. teren pentru UTR = L3c (POT max. = 35%, CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32242/8799/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 453 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)