Hotărârea nr. 452/2007

Hotărârea 452/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru trei constructii cu functiuni mixte de locuinte si servicii, S+P+8E, S+D+P+8E si D+P+3E+M, str. Miko Imre si str. „A”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei construcții cu funcțiuni mixte de locuințe și servicii, S+P+8E, S+D+P+8E și D+P+3E+M, str. Miko Imre și str. “A”

Consiliul loca! al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru trei construcții cu funcțiuni mixte de locuințe și servicii, S+P+8E, S+D+P+8E și D+P+3E+M, str. Miko Imre și str. “A” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56598/43/ 09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei construcții cu funcțiuni mixte de locuințe și servicii,

S+P+8E, S+D+P+8E și D+P+3E+M, str. Miko Imre și str. “A”, beneficiari Mureșan Horațiu și Filip Tiberiu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38388/8730/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru trei constrcucții cu funcțiuni mixte de locuințe și servicii, S+P+8E, S+D+P+8E și D+P+3E+M, str. Miko Imre și str. “A”, beneficiari Mureșan Horațiu și Filip Tiberiu, prin care se stabilesc reglementările urbanistice privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 27,5%(POT max. = 40%), CUT = 2,45 ADC/mp. teren (CUT max. = 3 ADC/mp. teren ) pentru birouri și locuințe pe parcela 1 și POT=36,1% (POT max. = 40%) CUT=1,55 ADC/mp. teren (CUTmax. = 3 ADC/mp. teren pentru servicii(shovvroom), birouri și locuințe de pe parcela 2, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38388/8730/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


municipiului,

Jr. Aurora Tărmure

Nr. 452 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)