Hotărârea nr. 451/2007

Hotărârea 451/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte unifamiliale însiruite, D+P+E, str. Mărgăului nr. 5-7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale înșiruite, D+P+E str. Mărgăului nr. 5-7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe unifamiliale înșiruite, D+P+E, str. Mărgăului nr. 5-7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55716/43/ 05.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale înșiruite, D+P+E, str. Mărgăului nr. 5-7, beneficiar Szopos Paul;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24000/8725/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale înșiruite, D+P+E, str. Mărgăului nr. 5-7, beneficiar Szopos Paul, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 27%, CUT = 0,8 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24000/8725/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Florea

Nr. 451 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)