Hotărârea nr. 450/2007

Hotărârea 450/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere depozit parter existent, str. Liviu Rebreanu nr. 64.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere depozit parter existent str. Liviu Rebreanu nr. 64

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere depozit parter existent, str. Liviu Rebreanu nr. 64 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49996/43/ 5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere depozit parter existent, str. Liviu Rebreanu nr. 64, beneficiară SC TR1NOMUS DISTRIBUTION SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33926/8631/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere depozit parter existent, str. Liviu Rebreanu nr. 64, beneficiară SC TRINOMUS DISTRIBUTION SRL prin care se reglementează construirea, regimui de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 75%, CUT = 0,8 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33926/8631/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Flprea

Nr. 450 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)