Hotărârea nr. 449/2007

Hotărârea 449/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru sediu administrativ si locuintă de protocol, S+P+E, str. Ilie Măcelaru nr. 32.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru sediu administrativ și locuință de protocol, S+P+E str. Ilie Măcelaru nr. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru sediu adminitrativ și locuință de protocol, S+P+E, str. Ilie Măcelaru nr. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.56623/43/ 5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru sediu administrativ și locuință de protocol, S+P+E, str. Ilie Măcelaru nr. 32, beneficiar Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9775/8290/01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru sediu administrativ și locuință de protocol, S+P+E, str. Ilie Măcelaru nr. 32, beneficiar Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 35%, CUT = 0,7 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9775/8290/01.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 449 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)