Hotărârea nr. 448/2007

Hotărârea 448/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două case familiale, D+P+M, str. Ileana Cosânzeana nr. 3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale, D+P+M str. Ileana Cosânzeana nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două case familiale, D+P+M, str. Ileana Cosânzeana nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56145/43/ 05.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale, D+P+M, str. Ileana Cosânzeana nr. 3, beneficiari Foldvari Ștefan și Coste Valentin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 14893/8365/09.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale, D+P+M, str. Ileana Cosânzeana nr. 3, beneficiari Foldvari Ștefan și Coste Valentin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 28,2%, CUT = 0,85 ADC/mp. teren (POT max.= 35%, CUT max.=0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 14893/8365/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Flopea


Contrasemnează


Contrasemnează::

;■ v/ -----------â—r

Secretarul municipiului, T a    Ztx

Jr. Auroră Tarmure

Nr. 448 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)