Hotărârea nr. 447/2007

Hotărârea 447/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru case familiale cuplate, D+P+E, drumul Sălicii – La Stâni.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case familiale cuplate, D+P+E drumul Sălicii - La Stâni

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru case familiale cuplate, D+P+E, drumul Sălicii - La Stâni - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49280/43/13.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case familiale cuplate, D+P+E, drumul Sălicii - La Stâni, beneficiar Răuca Damian Ovidiu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8336/8299/9.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru case familiale cuplate, D+P+E, drumul Sălicii - La Stâni, beneficiar Răuca Damian Ovidiu, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 30%, CUT = 0,6 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8336/8299/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 447 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)