Hotărârea nr. 446/2007

Hotărârea 446/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale însiruite, P+E, str. Câmpului nr. 237.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite, P+E str. Câmpului nr. 237

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale înșiruite, P+E, str. Câmpului nr. 237 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 566761/ 43/09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale înșiruite, P+E, str. Câmpului nr. 237, beneficiari Josan Nicolae și Mirela și Florea Mugur și Mirela, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 190/09.07.2007 (fost proprietar Caraghiozis Octavian);

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 60140/7187/10.08.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite P+E, str. Câmpului nr. 237, beneficiari Josan Nicolae și Mirela și Florea Mugur și Mirela (fost proprietar Caraghiozis Octavian), prin care se reglementează amplasarea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT max.= 35, % și CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 60140/7187/10.08.2006.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 446 din 17 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)