Hotărârea nr. 445/2007

Hotărârea 445/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte, S+P+3E cu opt apartamente, Calea turzii nr. 125 (Brădutului).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, S+P+3E cu opt apartamente Calea Turzii nr. 125 (Brăduțului)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuințe, S+P+3E cu opt apartamente, Calea Turzii nr. 125 (Brăduțului) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56691/43/5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, S+P+E cu opt apartamente, Calea Turzii nr. 125 (Brăduțului), beneficiară Rusu Rodica;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 434438723/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe S+P+3E cu opt apartamente, Calea Turzii nr. 125, beneficiară Rusu Rodica, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 37%, CUT = 1,23 ADC/mp. teren pentru UTR = CM3 ( POT max. = 45%, CUT max. = 1,8 ADC/mp. teren ), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 43443/8723/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință.

Ing. Horea loan FloreaCfl       . ’ -,<i *1    /< I

Contrasemnează: Secretarul municipiului.

Jr. Aurora T^Pmure


Contrasemnează:


Jr. Aurora


ure


Nr. 445 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)