Hotărârea nr. 444/2007

Hotărârea 444/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru Facultatea de Stiinte si Arte a Universitătii Sapientia, D+P+4E, S+P+7E si D+P+1E, str. Calea Turzii nr. 2-14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru Facultatea de Științe și Arte a Universității SAPIENTIA, D+P+4E, S+P+7E și D+P+1E str. Calea Turzii nr. 2-14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru Facultatea de Științe și Arte a Universității SAPIENTIA, D+P+4E, S+P+7E și D+P+1E, str. Calea Turzii nr. 2-14  -

proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56836/ 43/09.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru Facultatea de Științe și Arte a Univeristății SAPIENTIA, D+P+4E, S+P+7E și D+P+1E, str. Calea Turzii nr. 2-14, beneficiară Fundația “Sapienția”;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 50278/8857/05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru Facultatea de Științe și Arte a Universității SAPIENTIA, D+P+4E, S+P+7E și D+P+1E, str. Calea Turzii nr. 2-14, prin care se reglementează construirea, amplasarea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 73 % și CUT = 3,62 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 50278/8857/05.07.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Florea


muiucipiului,

Jr. Aurora/rarmure

Nr. 444 din 17 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)