Hotărârea nr. 443/2007

Hotărârea 443/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă, D+P+M, str. Antonio Gaudi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință, D+P+M str. Antonio Gaudi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință, D+P+M, str. Antonio Gaudi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56657/43/5.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință, D+P+M, str. Antonio Gaudi, beneficiar Sendrea Cătălin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31927/8632/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință, D+P+M, str. Antonio Gaudi, beneficiar Sendrea Cătălin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 10%, CUT = 0,3 ADC/mp. teren pentru UTR L3c ( POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31927/8632/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință.

Ing. Horea Ioan-Florea

Contrasemnează:


Nr. 443 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)