Hotărârea nr. 442/2007

Hotărârea 442/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuinte unifamiliale unifamiliale însiruite, P+E, str. Adrian Marino nr. 17A, 17B, 17C.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe unifamiliale înșiruite, P+E str. Adrian Marino nr. 17A, 17B, I7C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuințe unifamiliale înșiruite, P+E, str. Adrian Marino nr. 17A, 17B, 17C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.

/43/     2007 al Direcției urbanism prin care se propune


aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe unifamiliale înșiruite, P+E, str. Adrian Marino nr. 17A, 17B, 17C, beneficiar Berciu Ioan;

Având în vedeie avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 27415/8663/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe unifamiliale înșiruite, P+E, str. Adrian Marino nr. 17A, 17B, 17C, beneficiar Berciu Ioan. prin care se stabilesc reglementările privind, regimul de înălțime, regimul de construire, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 34%, CUT = 0,71 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 27415/8663/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 442 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)