Hotărârea nr. 441/2007

Hotărârea 441/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte, D+P+3E+et. 4 retras, str. Tribun Vlădutiu nr. 1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, I)+P+3E+et. 4 retras str. Tribun Vlăduțiu nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuințe, D+P+3E+et. 4 retras, str. Tribun Vlăduțiu nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57023/43/10.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+3E+et. 4 retras, str. Tribun Vlăduțiu nr. 1, beneficiară SC MEGA GRUP SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19694/8795/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+3E+et. 4 retras, str. Tribun Vlăduțiu nr.l, beneficiară SC MEGA GRUP SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 38,35%, CUT = 1,8 ADC/mp. teren pentru UTR = CM3 (POT max. = 45%, CUT max. = 1,8 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19694/8795/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Floreaicipiului.

Țărmure


Nr. 441 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)