Hotărârea nr. 439/2007

Hotărârea 439/2007 - Alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Asociatiei Nationale a Surzilor din România, Filiala Teritorială a Surzilor Cluj, pentru lucrări de reparatii la sediu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Teritorială a Surzilor Cluj, pentru lucrări de reparații la sediu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Teritorială a Surzilor Cluj, pentru lucrări de reparații la sediu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83251 din 4.07.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Teritorială a Surzilor Cluj, pentru lucrări de reparații la sediu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Teritorială a Surzilor Cluj, pentru lucrări de reparații la sediu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ing. Horea Ioan Ftorea

Nr. 439 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


a V>oecretarul municipiului

Jr. Auroră/Tărmure