Hotărârea nr. 437/2007

Hotărârea 437/2007 - Stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inclusiv secretarul municipiului Cluj-Napoca si serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inclusiv secretarul municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inclusiv secretarul municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 804/102/06.03.2007 al Biroului Resurse umane, prin care se propune tabilirea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inclusiv secretarul municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

Luând în considerare avizul ANFP privind stabilirea funcțiilor publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (3) lit. b) și 45 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

 • a) Lista cuprinzând funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inclusiv secretarul municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei 1;

 • b) Structura organizatorică (Organigrama) Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform anexei 2;

 • c) Statul de funcții al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform anexei 3;

Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează executivul primăriei să facă demersurile necesare în vederea obținerii avizului ANFP și pentru salariații personal contractual care desfășoară activități de natura funcției publice, în baza fișei postului, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Resurse umane, directorii și șefii de servicii, birouri și compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință, Ing. Horea Ioan Florea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țărmure

Nr. 437 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Primăria


Anexa 1 la Hotărârea nr. 437/2007


AVIZAT:

ANFP

Aviz nr. 1031796

din 2007

LISTA cuprinzând funcțiile publice din Primăria municipiului Cluj-Napoca (aparatul de specialitate al primarului) și serviciile publice din subordinea Consiliului local, inclusiv secretarul municipiului Cluj-Napoca

Nr. crt.


Denumirea funcției

(cf. Anexei nr. 1 la Legea nr. 188/1999)

I. Funcții publice generale

Funcții publice de conducere

 • 1.  Director general

 • 2.  Director general adjunct

 • 3.  Director executiv

 • 4.  Director executiv adjunct

 • 5.  Secretar al municipiului

 • 6.  Șef serviciu

 • 7.  Șef birou

Funcții publice de execuție

 • 1. Consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector

 • 2. Referent de specialitate

 • 3. Referent

II. Funcții publice specifice

Funcții publice de conducere

1. Arhitect-șefCONSILIU. LOCAL AL iMUiN. CI l J-NAPOCA


Dir. de Evid. a

Persoanelor •


Proiecție civilă, securitate și sănătate in muncă - PSI


Serv. Adniin locală, rel cu asociațiile de proprietariCabinet Mccprimai


Cabinet vtcepnmar


Vie r PRIMAR


Domnita ilc

I unciiiiniiri puhlii'i

din care

- de conducere

65

- dc execuție

735

Personal eimtraciual

Jiu care

285

■ dc conducere

17

- Je execuție

268


DIRECTOR EXECUTIV


I Serviciul dc Evidență a Persoaneloi


1 Informatic și i Ghișeu urne


' Serv. Stare


)|RE< IA

ECONOMICĂ


DIRECTOR EXECUTIV


DIREC j LA RLLAITI COMUNITARE șl TURISM


Serv

Resurse

umane

Serv. Autoritate tutelară


Serv Strateg

ce nlorciatizareRegia Autonomă de Transport Urban Călători


Proiect Aprobat:

întocmit:

Biroul Resurse umane

Primar,

Șef birou.

Emil Boc

losif Madru


DIRECȚ IA PATRIMONIUL ' MUNICIPIULUI ȘI EVIDENTA PROPRIETĂȚII
Director executiv


Serv Urmărire

contracte


.Y


DIRECȚIA COMUNICARE Șl RELAȚII PIJBI.ICF.

Y ,

DIRECTOR EXECUTIV


Bir Invătăniănt. cultura, culte, sport, societate


DIRECȚIA POLIȚIA COMUNITARĂ

I DIRECTOR

| EXECUTIV

2ZY-----

DIRECTOR | ADJUNCT


DIRECȚIA

IMPOZITE Șl TAXE LOCALE


Serv Contrei


Director

executiv


Biroul Mass-media


Serv constatare impunere și controi P f.


Bir. Strategie și dezvoltare locală. evaluare proiecte i


Serv. Centrul dc informare pentru cetățeni


--—

Serv

< Administrativ


Constatare, impunere și control P .1.


încasare | îdm baze de I


Municipală de Cultura -Universitatea Populara


Executare silită, creanțeDIRECTOR


Serv Pază și ordine


ORGANIGRAMA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-N'APOC.A "Obat în ședința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in data de 17 iulie 2007

Hotărârea nr. 437/2007

Președinte de ședință: ing. Horea loan Florea


România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Primăria


Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 437/17.07.2007


STAT DE FUNCȚII

(aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca)

Cod

Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivel studii

Funcționari publici

Personal contractual

Total posturi

Total

din care:

Total

din care:

conduc.

execuție

conduc.

execuție

conduc.

execuție

Primar

S

1

1

Viceprimar

S

2

2

Secretar

s

1

1

1

100

Cabinet primar

Inspector sp. IA                      S

5

5

5

100.1

Corp control primar

Consilier I/S/l

S

5

5

5

101

Serviciul Protecție civilă, securitate și sănătate in muncă - PSI

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

Inspector/referent IA

M

4

4

4

Inspector/referent 1

M

1

1

1

Inspector/referent 11

M

1

1

1

Muncitor calificat

G3

1

1

1

102

Serviciul Resurse umane

11

1

10

1

10

Șef serviciu

S

1

l

1

Consilier 1/S/l

S

1

1

1

Inspector I/P/3

s

2

2

2

Inspector I/A/l

s

2

2

2

Inspector I/A/3

s

1

1

1

Referent III/S/1

M

2

2

2

Referent III/P/1

M

1

1

1

Referent I1I/S/2

M

1

1

1

102.1

Compartiment Documente secrete

2

2

2

Inspector sp. 1

S

1

1

1

Inspector sp. II

s

1

1

1

103

Serviciul Audit public intern

10

l

9

1

9

Șef serviciu

s

1

l

1

Auditor 1/S/l

s

T

2

2

Auditor I/S/3

s

1

1

1

Auditor l/P/3

s

3

3

3

Auditor I/A/3

s

2

2

2

Auditor I/P/l

s

1

1

1

104

Serviciul Strategii de informatizare

12

1

11

8

8

1

19

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

Consilier I/S/3

s

3

n

J

3

Inspector l/P/3

s

3

o

3

3

Inspector I/A/3

s

4

4

4

Inspector sp. IA

s

6

6

6

Inspector sp. III

s

1

1

1

Inspector/referent I

M

1

1

1

105

Serviciul pentru situații de urgență

8

1

7

2

2

1

9

Șef serviciu

s

1

1

1

X.

Consilier I/S/l

s

1

1

Inspector l/S/2

S

1

1

1

Inspector 1/D

S

1

1

1

Referent 11I/S/3

M

2

2

Referent 111/D

M

2

2

Muncitor calificat

G1

1

1

1

Muncitor calificat

G2

1

1

1

106

Biroul Managementul calității

6

1

5

1

5

Șef birou

S

1

1

1

Inspector sp. IA

S

2

2

2

Inspector sp. I

s

3

3

3

301

Serviciul Administrație locală, relația cu asociațiile de proprietari

1 1

1

10

1

1

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/3

s

1

1

l

Inspector 1/P/l

s

1

1

1

Inspector I/P/3

s

3

3

3

Inspector 1/A/l

s

2

2

2

Inspector I/A/3

s

3

3

3

Inspector sp. III

s

1

1

1

301.1

Serviciul Autoritate tutelară

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

2

2

2

Inspector l/S/2

s

1

1

I

Inspector 1/P/l

s

2

2

2

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Referent III/S/1

M

1

1

1

301.2

Serviciul Arhivă

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector/referent IA

M

3

3

3

Arhivar I

M

3

3

3

Magaziner I

G

1

1

1

303

Serviciul Juridic-contencios

23

1

22

1

22

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier juridic I/S/l

S

4

4

4

Consilier juridic 1/P/l

S

11

11

11

Consilier juridic I/A/l

S

3

o

J

3

Consilier juridic I/A/3

s

1

1

1

Consilier juridic 1/D

s

1

1

1

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Referent 11 I/S/l

M

1

1

1

303.1 Compartiment Avizare, executare contracte

3

o

3

3

Consilier juridic I/P/3

s

2

2

2

Consilier juridic I/A/3

s

1

I

1

304

Serviciul Administrare fond funciar și RA

25

1

24

1

24

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

O

3

3

3

Inspector l/S/2

s

1

1

1

Inspector I/S/3

s

1

1

1

Inspector I/A/l

s

2

2

2

Inspector I/P/3

s

9

9

9

Inspector I/D

s

2

2

2

Referent sp. 1 I/S/l

SSD

2

2

2

Referent sp. 11/A/l

SSD

o

3

3

3

Referent Ill/S/2

M

1

1

1

304.1

Compartiment Registru agricol

2

2

2

Inspector I/P/3                        S

2

2

2

305

Serviciul Relații cu consiliul

8

I

7

1

1

1

8

X

Șef serviciu

S

1

1

Consilier I/S/l

S

1

1

1

Inspector I/P/l

s

1

1

1

Inspector l/P/3

s

1

1

1

Inspector l/A/3

S

2

2

2

Referent III/S/1

IM

1

1

l

Referent II1/A/1

M

1

1

1

Inspector sp.I

S

1

1

1

31

Direcția de Evidență a Persoanelor

2

1

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

Consilier l/S/2

s

1

1

1

311

Serviciul de evidență a persoanelor

10

1

9

1

9

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

Inspector l/S/2

s

1

1

1

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Referent III/S/1

M

6

6

6

312

Serviciul Informatic și ghișeu unic

14

1

13

1

13

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

1

1

l

Inspector l/P/3

s

2

2

2

Inspector I/A/l

s

2

2

2

Referent 11 I/S/l

IM

5

5

5

Referent 11 I/A/l

IM

2

2

2

Referent I1I/D

IM

1

1

)

313

Serviciul Stare civilă

16

1

15

1

15

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector l/S/2

s

2

2

2

Inspector I/A/l

s

6

6

6

Inspector I/A/3

s

2

2

2

Inspector I/D

s

1

1

1

Referent III/S/1

M

2

2

2

Referent 11 l/S/2

IM

1

1

1

Referent 11 I/P/l

IM

1

1

I

41

Direcția Economică

2

1

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

Consilier 1/S/l

S

1

1

1

411

Serviciul Financiar-salarizare

12

1

11

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/P/l

s

1

1

1

Inspector I/P/l

s

2

2

2

Inspector I/A/3

s

1

1

1

Referent III/S/1

IM

4

4

4

Referent I1I/P/1

IM

1

1

1

Referent 11 I/A/l

M

1

1

1

Referent I1I/D

IM

1

1

1

412

Serviciul Contabilitate

11

1

10

1

10

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

3

o

3

3

Inspector l/S/2

S

2

2

2

Inspector I/P/l

s

1

1

1

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Inspector I/A/3

s

1

1

1

Referent III/S/1

M

2

2

2

413

Serviciul Rate, chirii, tarife și prețuri

17

I

16

1

16

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

1

1

1

Inspector l/S/2

s

2

2

2

Inspector I/P/l

s

1

1

1

Inspector I/A/l

s

2

2

2

Referent III/S/1

IM

7

7

7

Referent III/S/2

IM

3

3

3

414

Serviciul Buget și cheltuieli bugetare

15

1

14

1

14

X

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

1

1

1

Inspector l/S/2

s

1

1

1

Inspector 1/P/l

S

2

2

2

Inspector I/P/3

S

2

2

2

Inspector I/A/1

S

2

2

2

Inspector I/A/3

S

2

2

2

Referent III/S/1

M

2

2

2

Referent 1II/S/2

M

1

1

1

Referent III/A/1

M

1

1

1

42

Direcția Relații Comunitare și Turism

Director

S

1

1

1

421

Serviciul Protocol-secretariat

15

1

14

1

14

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. I

s

2

2

2

Inspector sp. II

s

4

4

4

Inspector sp. 111

s

2

2

2

Inspector/referent IA

M

1

1

1

Inspector/referent I

M

2

2

2

Inspector/referent D

M

1

1

1

422

Serviciul Turism

8

1

7

1

7

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector sp. IA

s

1

1

1

Inspector sp. 1

s

2

2

2

Inspector sp. II

s

2

2

2

423

Muzeul de Speologie

Inspector sp. I

s

1

1

1

Inspector/referent 1

M

1

1

1

424

Biroul Relații și informații externe

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Consilier I/S/3

s

2

2

2

Inspector 1/A/l

s

3

3

3

<1.5

Biroul Informare pentru investitori

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. I

s

2

2

2

Inspector sp. 11

s

1

1

1

43

Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană

2

2

2

Arhitect șef

s

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

431

Serviciul Urbanism

24

1

23

1

23

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

5

.'

5

Inspector l/S/2

s

2

2

2

Inspector I/S/3

s

1

1

1

Inspector 1/P/l

s

1

1

1

Inspector I/P/3

s

5

5

5

Inspector I/A/l

s

2

2

2

Inspector I/A/3

s

4

4

4

Referent sp. 1I/S/1

SSD

2

2

2

Referent III/S/1

M

l

1

1

432

Serviciul Autorizări construcții

29

1

28

1

28

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

5

5

5

Inspector l/S/2

s

3

3

3

Inspector 1/P/l

s

1

1

1

Inspector l/P/3

s

3

3

3

Inspector I/A/3

s

12

12

12

Referent sp. II/S/1

SSD

2

2

2

Referent III/S/1

M

2

2

2

432.1

Compartiment Avize, acord unic

o

3

3

3

K

Inspector l/S/3

s

1

1

Referent sp. 1I/S/1

SSD

1

1

1

Inspector I/A/l

s

1

1

1

433

Serviciul Strategie urbană, proiectare GIS

19

1

181

1

18

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

5

5

5

Inspector l/P/3

S

4

4

4

Inspector I/A/3

s

8

8

8

Referent III/S/3

M

1

1

1

433.1

Compartiment Aviz PU

->

3

o

3

3

Inspector l/P/3

s

1

1

1

Inspector I/A/3

s

1

1

1

Referent 111/S/l

M

1

1

1

434

Compartiment Managementul documentelor și arhivare

4

4

4

Inspector sp. IA

s

3

3

3

Referent SSD

SSD

1

1

1

44

Direcția Tehnică

o

3

2

2

1

Director general

s

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

441

Serviciu) Administrare căi publice

14

1

13

1

13

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

5

5

5

Inspector I/S/2

s

1

1

1

Inspector l/P/3

s

2

2

2

Inspector I/A/3

s

4

4

4

Referent III/S/l

M

1

1

1

442

Serviciul Administrare cimitire domeniul public

9

1

8

1

8

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. III

s

1

1

1

Inspector/referent 1/A

M

3

3

3

Muncitor calificat I

G1

2

2

2

443

Serviciul Tehnic

14

1

13

1

13

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

3

3

3

Inspector sp. 1

s

2

2

2

Inspector sp. 11

M

3

3

3

Inspector sp. III

s

2

2

2

Inspector/referent IA

M

3

3

3

443.1

Biroul Ecologie urbană

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. I

s

2

2

2

Inspector/referent IA

M

1

1

1

444

Serviciul Spații verzi și monuin. istorice

10

r 1

9

1

9

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

2

2

2

Inspectorr I/S/3

s

2

2

2

Inspector I/P/l

s

2

2

2

Inspector l/P/3

s

2

2

2

Inspector I/A/l

s

1

1

1

445

Serviciul Investiții

9

i

8

1

8

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

2

2

2

Inspector I/S/2

s

2

2

2

Inspector l/P/3

s

1

1

1

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Inspector l/A/3

s

1

1

1

Referent sp. II/S/l

SSD

1

1

1

446

Serviciul Siguranța circulației urbane și rețele edilitare

12

1

11

1

11

X

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

3

3

3

Inspector I/S/2

s

1

1

1

Inspector I/S/3

s

1

1

1

Inspector l/P/3

s

2

2

2

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Inspector I/A/3

s

2

2

2

Referent II I/S/l

M

1

1

1

447

Serviciul Reabilitare imobile și unități de învățământ

18

1

17

1

17

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

8

8

8

Inspector I/S/2

s

1

1

1

Inspector l/S/3

s

1

1

1

Inspector l/P/3

s

1

1

1

Inspector I/A/3

s

3

3

3

Referent 11 I/S/2

M

2

2

2

Referent sp. II/S/1

SSD

1

I

1

448

Biroul Achiziții publice

7

1

6

1

6

Șef birou

s

1

1

1

Inspector 1/P/l

s

1

1

1

Inspector I/P/3

s

2

2

2

Inspector I/A/3

s

2

2

2

Referent III/S/2

M

1

1

1

449

Serviciul Administrare hale și piețe

15

1

14

1

14

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

3

3

3

Administrator I

M

4

4

4

Muncitor calificat

CI

3

3

3

Muncitor necalificat

CI

4

4

4

44.10

Compartiment Monitorizare servicii comunitare de utilități publice

3

3

3

Inspector sp. IA

s

3

3

3

44.11

Serviciul Evidență parcări

8

1

7

5

5

1

12

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

3

3

3

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Referent Ill/S/1

M

3

3

3

Inspector/referent IA

M

4

4

4

Casier 1

M

1

1

1

45

Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății

4

3

1

3

1

Director general

S

1

1

1

Director executiv

S

2

2

2

Consilier I/S/l

S

1

1

1

451.1

Serviciul Administrare terenuri

10

1

9

1

9

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

2

2

2

Inspector I/S/2

s

1

1

1

Inspector I/A/l

s

2

2

2

Inspector I/A/3

s

2

2

2

Referent I1I/P/1

M

1

1

1

Referent 1II/A/3

M

1

1

1

451.2

Serviciul Autorizări comerț

9

1

8

1

8

1

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

Inspector I/S/2

s

2

2

2

Inspector I/S/3

s

1

1

Inspector I/P/l

s

1

1

\

Inspector I/D

s

1

1

1

Referent 1U/S/2

M

1

1

Referent sp. Il/S/1

SSD

1

1

1

451.3

Biroul Autorizații și orare de funcționare

8

1

7

1

7

Șef birou

S

1

1

1

Consilier 1/S/l

S

2

2

2

Inspector l/S/2

S

1

1

1

Inspector I/A/l

S

2

2

2

Inspector I/A/3

S

1

1

1

Referent III/S/1

M

1

1

1

452.1

Serviciul Evidență patrimoniu

19

1

18

1

18

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

5

5

5

Inspector I/S/2

s

1

1

1

Inspector l/P/3

s

4

4

4

Inspector 1/A/l

s

3

3

3

Referent sp. II/S/1

SSD

1

1

1

Referent 111/S/l

IVI

4

4

4

452.2

Serviciul Cadastru și carte funciară

12

1

11

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

Inspector I/S/3

s

3

3

3

Inspector I/P/3

s

4

4

4

Inspector l/A/3

s

2

2

2

Referent sp. 11/S/l

SSD

1

1

1

452.3

Serviciul Urmărire contracte

11

1

10

1

10

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector l/S/3

s

1

1

1

Inspector I/P/3

s

2

2

2

Inspector l/A/3

s

3

o

3

3

Referent III/S/3

M

2

2

2

Referent 11 I/P/3

IM

2

2

2

452.40

Serviciul Administrare locuințe

14

1

13

a

1

13

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

2

2

2

Referent 11 I/S/l

M

9

9

9

Referent 11I/S/2

IM

2

2

2

452.41

Biroul Solicitări locuințe

6

1

5

1

5

Șef birou

S

I

1

1

Consilier 1/S/l

S

1

1

1

Inspector l/S/3

s

1

1

1

Inspector l/P/3

s

i

1

1

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Inspector l/A/3

s

1

1

1

452.5

Biroul Spații cu altă destinație

7

1

6

1

6

Șef birou

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

2

2

2

Inspector I/S/2

s

2

2

2

Inspector 1/P/l

s

1

1

1

Referent III/S/1

IM

1

1

1

452.6

Biroul Coordonare învățământ preuniversitar de stat

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

inspector l/S/3

s

2

2

2

Inspector l/P/3

s

2

2

2

Inspector l/A/3

s

1

1

1

46

Direcția Comunicare și Relații Publice

2

1

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

Inspector I/P/l

s

1

1

1

461

Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate civilă

7

1

6

1

6

*

Șef birou

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

2

2

2

Inspector l/S/2

s

2

2

2

Inspector l/P/3

s

1

1

1

Inspector l/A/3

s

1

1

1

462

Biroul IMass-media

5

1

4

3

3

1

7

Șef birou

S

1

1

1

Inspector I/A/l

S

4

4

4

Inspector sp. IA

S

2

2

2

Inspector/referent D

IM

1

1

1

463

Biroul Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte

6

1

5

1

5

Șef birou

S

1

1

1

Inspector I/S/3

S

2

2

2

Inspector I/P/3

s

1

1

1

Inspector I/A/3

s

2

2

2

464

Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

30

1

29

1

29

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. I

s

2

2

2

Inspector sp. 11

s

8

8

8

Inspector sp. III

s

7

7

7

Inspector/referent IA

M

3

3

3

Inspector/referent I

IM

4

4

4

Inspector/referent 11

IM

2

2

2

Curier

G1

1

1

1

Cabinet viceprimar (1)

2

2

2

Inspector sp. IA

s

1

1

1

Inspector sp. II

S

1

1

1

Cabinet viceprimar (2)

2

2

2

Inspector sp. I

s

1

1

1

Inspector/referent IA

IM

1

1

1

47

Direcția de Administrare și Pază Proprie

1

1

1

Director

s

1

1

1

4-'.

Serviciul Administrativ

41

1

40

1

40

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

1

1

1

Inspector sp. 11

s

1

1

1

Inspector/referent IA

M

4

4

4

Inspector/referent I

M

1

1

1

Magaziner I

IM

1

1

1

Muncitor calificat

G1

11

11

11

Muncitor calificat

G2

2

2

2

Muncitor calificat

G3

1

1

1

îngrijitor

G1

18

18

18

472

Serviciul Pază și ordine

26

1

25

1

25

Șef serviciu

S

1

1

1

Paznic, portar

G1

23

23

23

Muncitor calificat

G1

2

2

2

48

Direcția Poliția comunitară

2

1

1

1

1

2

1

Director executiv

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

1

1

1

Director adjunct

s

1

1

1

481

Serviciul Control urbanism și în construcții

disciplina

29

1

28

1

28

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

4

4

4

Inspector I/S/2

s

3

3

3

Inspector l/P/3

s

5

5

5

Inspector 1/A/l

s

2

2

2

Inspector l/A/3

s

9

9

9

Referent sp. II/S/1

SSD

1

1

1

Referent II1/S/I

IM

1

1

1

Referent III/A/1

M

3

3

3

481.1

Comp. Control publicitate externă

3

3

3

K.

Inspector I/P/3

S

1

1

1

Inspector I/A/3

S

2

2

2

482

Serv. Control protecția mediului și igienizare

18

1

17

3

3

1

20

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

5

5

5

Inspector l/P/1

s

3

3

3

Inspector 1/A/l

s

2

2

2

Referent lil/P/1

M

1

1

1

Referent II 1/A/l

. M

5

5

5

Referent lll/A/3

M

1

1

1

Muncitor calificat

G1

1

1

1

Guard

G1

2

2

2

483

Serviciul Inspecție comercială

27

1

26

1

1

1

27

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S/l

S

4

4

4

Inspector I/A/l

s

1

1

1

Inspector I/A/3

s

9

9

9

Inspector I/D

s

1

1

1

Referent I1I/A/1

IVI

11

11

11

Guard

G1

1

1

1

484

Serv. Ordine și siguranță publică

34

1

33

34

34

1

67

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S/l

s

1

1

1

Inspector I/S/3

s

1

1

1

Inspector I/A/l

s

2

2

2

Inspector I/A/3

s

6

6

6

Referent II 1/A/l

IM

22

22

22

Referent 11 I/A/3

M

1

1

1

Guard

G1

34

-34

34

485

Serv. Control trafic rutier

41

1

40

6

6

1

46

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector I/S/3

s

17

17

17

Referent I1I/A/1

IVI

23

23

23

Guard

G1

6

6

6

486

Serv. Baze de date, dispecerat și informații

18

1

17

1

17

Șef serviciu

S

I

1

1

Consilier 1/S/l

s

1

1

l

Inspector I/S/3

s

o

3

3

3

Inspector l/P/3

s

1

1

l

Inspector 1/A/l

s

5

5

5

Referent II 1/S/l

M

1

1

1

Referent Ill/S/2

M

1

1

1

Referent 111/A/l

M

4

4

4

Referent III/D

M

1

1

1

49

Direcția Impozite și Taxe Locale

3

2

1

2

1

Director executiv

S

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

Director executiv adjunct

s

1

1

1

491

Serviciul Constatare, impunere și control persoane fizice

28

1

27

1

27

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

Inspector l/P/1

s

-

7

7

Inspector I/P/3

s

4

4

4

Inspector I/A/l

s

4

"Ti

4

Inspector I/A/3

s

2

2

2

Referent sp. II/S/3

SSD

1

1

1

Referent III/S/l

IM

3

3

3

Referent III/S/2

IM

n

3

3

3

Referent II1/P/1

IM

2

2

2

492

Serviciul Constatare, impunere și control persoane juridice

16

1

15

1

15

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

2

2

2

Inspector l/S/2

S

1

1

1

Inspector 1/P/l

S

5

5

5

Inspector l/P/3

S

1

1

1

Inspector I/A/l

S

2

2

2

Inspector I/A/3

s

1

1

1

Inspector I/D

s

2

2

2

Referent III/A/1

M

1

1

1

493

Serviciul încasare, administrare bază de date

21

1

20

1

20

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

Inspector l/S/2

s

1

1

1

Referent III/S/l

M

11

11

11

Referent III/S/3

M

1

1

1

Referent 111/P/l

M

2

2

2

Referent Ill/A/1

M

2

2

2

Referent 1I1/A/3

IM

1

1

1

Referent II1/D

IM

1

1

1

494

Serviciul Urmărire creanțe buget local

11

1

10

1

10

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S/l

S

5

5

5

Inspector I/P/l

s

1

1

1

Inspector 1/A/l

s

2

2

2

Referent 11 I/S/l

M

1

1

1

Inspector I/D

s

1

1

1

495

Serviciul Executare silită creanțe buget local

30

1

29

1

29

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S/l

s

1

1

1

Inspector 1/P/l

s

2

2

2

Inspector I/P/3

s

4

4

4

Inspector 1/A/l

s

3

3

3

Inspector I/A/3

s

2

2

2

Inspector I/D

s

1

1

1

Referent 11 I/S/l

M

2

2

2

Referent 11 l/S/2

M

1

1

1

Referent 11 l/P/3

IVI

1

1

1

Referent Ill/A/1

IM

12

12

12

496

Serviciul înregistrare contestații, informații, registratură, arhivă

8

1

7

1

7

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector sp. I

S

3

3

3

lnspector/referent IA

IM

2

2

2

Inspector/referent I

IM

2

2

2

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

800

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

65

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

735

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

285

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCER

17

NR. TOTAL FUNCȚII CON TRACTUALE DE EXECUȚIE

268

DEMNITARI ALEȘI

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

1088