Hotărârea nr. 436/2007

Hotărârea 436/2007 - Înfiintarea Serviciului Public de Asistentă Socială în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din initiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 56.609 din data de 09.07.2007 al Serviciului protecție socială prin care se propune înființarea Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 42, alin. (1) din Legea nr. 705/2001 privind sistemul național de asistență socială și ale art. 2, alin (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, aprobat prin H.G. nr. 90/2003;

Văzând și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înființarea Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Organizarea Serviciului Public de Asistență Socială, respectiv aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei, a Statului de funcții și a Bugetului de venituri și cheltuieli vor face obiectul unei viitoare hotărâri a consiliulu local.

Art.3. Angajații din cadrul Serviciului protecție socială și ai Centrului de Zi „Țara minunilor' rămân în aparatul de specialitate al primarului până la data dobândirii personalități juridice, prin înregistrarea serviciului public la Direcția Finanțelor Publice Cluj.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul protecție socială Direcția economică, Direcția fondului imobiliar de stat, Direcția patrimoniu propriu Biroul resurse umane, Serviciul juridic, contencios și Serviciul administrație public: locală și autoritate tutelară.Nr. 436 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)