Hotărârea nr. 435/2007

Hotărârea 435/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului în suprafată de 216 mp, înscris în favoarea Asociatiei pentru Protejarea si Ajutorarea Handicapatilor Neuropsihici Cluj, în vederea realizării Centru lui de Zi „Sf. Maria”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 216 mp., înscris în C.F. nr. 108175 Cluj, cu nr. topo. 3636, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Milton Lehrer nr. 16, în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapați lor Neuropsihici Cluj, în vederea realizării Centrului de Zi “Sf. Maria”.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 216 mp., înscris în C.F. nr. 108175 Cluj, cu nr. topo. 3636, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Milton Lehrer nr. 16, în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuropsihici Cluj, în vederea realizării Centrului de Zi “Sf. Maria” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57264 din 10.07.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 216 mp., înscris în C.F. nr. 108175 Cluj, cu nr. topo. 3636, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Milton Lehrer nr. 16, în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuropsihici Cluj, în vederea realizării Centrului de Zi “Sf. Maria”;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 216 mp., înscris în C.F. nr. 108175 Cluj, cu nr. topo. 3636, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Milton Lehrer nr. 16, în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuropsihici Cluj, în vederea realizării Centrului de Zi “Sf. Maria”.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 1 EURO/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-cont^"''’'''1'


Nr. 435 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)