Hotărârea nr. 434/2007

Hotărârea 434/2007 - Aprobarea delegării gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune, cu caracter temporar.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune, cu caracter temporar

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49729 /443/ 14.06.2007 al Direcției tehnice prin care se propune delegarea gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune, cu caracter temporar.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 434 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)