Hotărârea nr. 433/2007

Hotărârea 433/2007 - Aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52154 /443/ 22.06.2007 al Direcției tehnice prin care se propune delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune, pentru următoarele activități:

  • a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

  • b) sortarea deșeurilor municipale;

  • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

  • d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

  • e) înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora;

  • f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

  • g) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

  • h) colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

  • i) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări.

Art. 2, Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 433 din 17 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)