Hotărârea nr. 432/2007

Hotărârea 432/2007 - Intrarea în legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, executate cu nerespectarea autorizatiilor de construire sub aspectul dimensiunilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind intrarea în legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, executate cu nerespectarea autorizațiilor de construire sub aspectul dimensiunilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind intrarea în legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, executate cu nerespectarea autorizațiilor de construire sub aspectul dimensiunilor - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56153/06.07.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune intrarea în legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, executate cu nerespectarea autorizațiilor de construire sub aspectul dimensiunilor;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1, 39 al. 2 și 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă intrarea în legalitate a garajelor amplasate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca pentru care sunt încheiate abonamente sau contracte de închiriere a terenului și care au fost executate cu nerespectarea autorizației de construire în ceea ce privește dimensiunile.

Termenul limită de depunere a documentațiilor necesare reautorizării este 31 decembrie 2007.

Art.2 Intrarea în legalitate prin reautorizare a construcțiilor cu destinația de garaj se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism, Direcția tehnică, Direcția poliția comunitară și Direcția domeniului public și privat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Horea Ioan Florea


Nr. 432 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


arul municipiului, Jr. Aurora Țlrmure 7^