Hotărârea nr. 431/2007

Hotărârea 431/2007 - Aprobarea studiilor de oportunitate pentru concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 1 decembrie 1918 f.n., în vederea amenajării a trei terase cu destinatia de alimentatie publică care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Somesul Mic.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiilor de oportunitate pentru concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în vederea amenajării a trei terase cu destinația de alimentație publică care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiilor de oportunitate pentru concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în vederea amenajării a trei terase cu destinația de alimentație publică care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51624 din 21.06.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune aprobarea studiilor de oportunitate pentru concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în vederea amenajării a trei terase cu destinația de alimentație publică care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic;

Reținând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 54/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiile de oportunitate pentru concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., în vederea amenajării a trei terase cu destinația de alimentație publică în suprafață de 1.000 mp. fiecare, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic, cu condiția obținerii avizului obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, după caz. Studiile de oportunitate constituite în anexele 1,2 și 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Perioada concesionării este de 10 ani, iar prețul de pornire a licitației este de 120 EURO/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 431 din 3 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Președinte de ședință, Ing. Horea Ioan Florea


Contrasemnează: Secretarul munipipiului, Jr. Aurora Aafmure

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 431/2007


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 F.N., ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE CU DESTINAȚIA DE ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ CARE SĂ DESERVEASCĂ ZONA DE AGREMENT AFERENTĂ MALULUI STÂNG AL RĂULUI SOMEȘUL MIC

BORDEROU

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 F.N., ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE CU DESTINAȚIA DE ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ CARE SĂ DESERVEASCĂ ZONA DE AGREMENT AFERENTA MALULUI STÂNG AL RĂULUI SOMEȘUL MIC

A. PIESE SCRISE

 • -  Pagina de titlu

 • -  Borderou

 • 1. Prezentare generală

 • 2. Necesitatea și oportunitatea concesionării

 • 3. Investiții necesare

 • 4. Nivelul redevenței

 • 5. Acordarea concesiunii

 • 6. Durata concesiunii

 • 7. Durata previzibilă pentru realizarea investițiilor

 • 8. Termenele previzibile pentru finalizarea procedurilor de concesionare

1. PREZENTA RE GENERA LĂ

Județul Cluj, situat în nord-vestul țării și în centrul Transilvaniei, cu o suprafață de 6674 kmp, are în componență 5 municipii, un oraș și 74 de comune, reședința județului fiind la Cluj-Napoca.

Situat la încrucișarea unor drumuri importante de interes național și internațional, în centrul Transilvaniei, municipiul Cluj-Napoca este un important centru economic, cultural, universitar pentru întreaga regiune.

Cu o populație stabilă de aproximativ 332.000 locuitori (în anul 2004), la care se adaugă un număr important de persoane aflate temporar (studenți, turiști, navetiști, etc), municipiul Cluj-Napoca reprezintă totodată și o mare oportunitate de dezvoltare a sectorului serviciilor.

Terenul ce va face obiectul concesiunii este situat în partea de vest a municipiului, pe malul stâng al râului Someșul Mic și este aferent zonei de agrement în curs de amenajare. Astfel în urma amenajării zonei se vor realiza terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, loc de promenadă, plajă precum și alte dotări. în acest sens pentru completarea funcțiunilor se impune realizarea unei terase cu destinația de alimentație publică. Având o suprafață totală de 4.500 mp., acest teren este în proprietatea municipalității, conform CF nr. 1473, fiind identificat cu nr. topo. 10875.

Pe acest teren se propune realizarea unei terase cu destinația de alimentație publică, în suprafață de 1.000 mp.

Forma de concesionare va fi licitația, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

2.NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social și de mediu care justifică concesionarea terenului:

 • -  completarea funcțiunilor zonei de agrement;

 • -  atragerea unor sume la bugetul local, prin încasarea taxelor de concesiune, a impozitelor pe terenuri și construcții;

 • -  atragerea capitalului privat în participarea la dezvoltarea zonelor de agrement în municipiu

3. INVESTIȚII NECESARE

Pentru realizarea obiectivului propus în prezentul studiu, sunt necesare asigurarea următoarelor funcțiuni, care pot fi realizate în bloc sau selectiv, astfel :

 • a) , amenajarea spațiilor verzi aferente zonei respective;

 • b) . sistematizarea terenului, prin organizarea spațiilor, a acceselor necesare, a

racordurilor la utilități.

Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în evidențele de publicitate imobiliară.

4. NIVELUL REDEVENTEI

Redevența cuvenită concesionarului, se va stabili, având în vedere prevederile Hotărârii nr. 161/2003 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, privind stabilirea unei metodologii de concesionare a terenurilor.

Astfel în zona Cartier Grigorescu, taxa de concesiune va fi stabilită la o sumă cuprinsă între 60 EURO/mp și 120 EURO/mp., care reprezintă valoarea minimă și maximă de circulație a terenului.

5. A COR DAR EA. CONCESIUNII

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

 • c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele:

 • a) licitația - procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;

 • b)  negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulți participanți la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Potrivit art. 26 al O.U.G. nr.54/2006, concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Modalitatea de acordare a concesiunii se propune a fi licitația.

6. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se propune a fi stabilită pe o perioadă de 10 ani.

 • 7. DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR

în oferta ce se va depune, ofertanții vor prezenta graficul de execuție a investițiilor pe obiecte, faze și punere în funcțiune. Acest grafic poate fi definitivat la contractare în funcție de prioritățile stabilite de concedent și va face parte integrantă din contractul de concesiune.

8. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU FINALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Desemnarea câștigătorului concesiunii se va face în termen de 30 zile de la data deschiderii ofertelor.

Calendarul propus pentru concesionare este următorul:

 • -  elaborarea caietului de sarcini, în termen de 10 zile de la data aprobării studiului de oportunitate.

 • -  publicarea anunțului de licitație în Monitorul Oficial și în presa națională și locală, se va face cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • -  informarea ofertanților despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

 • -  încheierea contractului de concesiune se va face după împlinirea unui termen de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute mai sus.

Concedentul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevăzute de O.U.G. nr.54/2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 431/2007


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 F.N., ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE CU DESTINAȚIA DE ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ CARE SĂ DESERVEASCĂ ZONA DE AGREMENT AFERENTĂ MALULUI STÂNG AL RÂULUI SOMEȘUL MIC

BORDEROU

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 F.N., ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE CU DESTINAȚIA DE ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ CARE SĂ DESERVEASCĂ ZONA DE AGREMENT AFERENTĂ MALULUI STÂNG AL RÂULUI SOMEȘUL MIC

A. PIESE SCRISE

 • -  Pagina de titlu

 • -  Borderou

 • 1. Prezentare generală

 • 2. Necesitatea și oportunitatea concesionării

 • 3. Investiții necesare

 • 4. Nivelul redevenței

 • 5. Acordarea concesiunii

 • 6. Durata concesiunii

 • 7. Durata previzibilă pentru realizarea investițiilor

 • 8. Termenele previzibile pentru finalizarea procedurilor de concesionare

1.PREZENTARE GENERALĂ

Județul Cluj, situat în nord-vestul țării și în centrul Transilvaniei, cu o suprafață de 6674 kmp, are în componență 5 municipii, un oraș și 74 de comune, reședința județului fiind la Cluj-Napoca.

Situat la încrucișarea unor drumuri importante de interes național și internațional, în centrul Transilvaniei, municipiul Cluj-Napoca este un important centru economic, cultural, universitar pentru întreaga regiune.

Cu o populație stabilă de aproximativ 332.000 locuitori (în anul 2004), la care se adaugă un număr important de persoane aflate temporar (studenți, turiști, navetiști, etc), municipiul Cluj-Napoca reprezintă totodată și o mare oportunitate de dezvoltare a sectorului serviciilor.

Terenul ce va face obiectul concesiunii este situat în partea de vest a municipiului, pe malul stâng al râului Someșul Mic și este aferent zonei de agrement în curs de amenajare. Astfel în urma amenajării zonei se vor realiza terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, loc de promenadă, plajă precum și alte dotări. în acest sens pentru completarea funcțiunilor se impune realizarea unei terase cu destinația de alimentație publică. Având o suprafață totală de 4.500 mp., acest teren este în proprietatea municipalității, conform CF nr. 1473, fiind identificat cu nr. topo. 10875.

Pe acest teren se propune realizarea unei terase cu destinația de alimentație publică, în suprafață de 1.000 mp.

Forma de concesionare va fi licitația, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

2.NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social și de mediu care justifică concesionarea terenului:

 • -  completarea funcțiunilor zonei de agrement;

 • -  atragerea unor sume la bugetul local, prin încasarea taxelor de concesiune, a impozitelor pe terenuri și construcții;

 • -  atragerea capitalului privat în participarea la dezvoltarea zonelor de agrement în municipiu

3. INVESTIȚII NECESARE

Pentru realizarea obiectivului propus în prezentul studiu, sunt necesare asigurarea următoarelor funcțiuni, care pot fi realizate în bloc sau selectiv, astfel :

 • a) , amenajarea spațiilor verzi aferente zonei respective;

 • b) . sistematizarea terenului, prin organizarea spațiilor, a acceselor necesare, a

racordurilor la utilităti.

>

Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în evidențele de publicitate imobiliară.

4. NIVELUL REDEVENTEI

Redevența cuvenită concesionarului, se va stabili, având în vedere prevederile Hotărârii nr. 161/2003 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, privind stabilirea unei metodologii de concesionare a terenurilor.

Astfel în zona Cartier Grigorescu, taxa de concesiune va fi stabilită la o sumă cuprinsă între 60 EURO/mp și 120 EURO/mp., care reprezintă valoarea minimă și maximă de circulație a terenului.

5. A CORD A REA, CONCESIUNII

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

 • c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele:

 • a) licitația - procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;

 • b)  negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulți participanți la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Potrivit art. 26 al O.U.G. nr.54/2006, concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Modalitatea de acordare a concesiunii se propune a fi licitația.

6. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se propune a fi stabilită pe o perioadă de 10 ani.

 • 7. DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR

In oferta ce se va depune, ofertanții vor prezenta graficul de execuție a investițiilor pe obiecte, faze și punere în funcțiune. Acest grafic poate fi definitivat la contractare în funcție de prioritățile stabilite de concedent și va face parte integrantă din contractul de concesiune.

8. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU FINALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Desemnarea câștigătorului concesiunii se va face în termen de 30 zile de la data deschiderii ofertelor.

Calendarul propus pentru concesionare este următorul:

 • -  elaborarea caietului de sarcini, în termen de 10 zile de la data aprobării studiului de oportunitate.

 • -  publicarea anunțului de licitație în Monitorul Oficial și în presa națională și locală, se va face cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • -  informarea ofertanților despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

 • -  încheierea contractului de concesiune se va face după împlinirea unui termen de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute mai sus.

Concedentul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevăzute de O.U.G. nr.54/2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 431/2007


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 F.N., ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE CU DESTINAȚIA DE ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ CARE SĂ DESERVEASCĂ ZONA DE AGREMENT AFERENTA MALULUI STÂNG AL RĂULUI SOMEȘUL MIC

BORDEROU

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 F.N., ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI TERASE CU DESTINAȚIA DE ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ CARE SĂ DESERVEASCĂ ZONA DE AGREMENT AFERENTĂ MALULUI STÂNG AL RÂULUI SOMEȘUL MIC

A. PIESE SCRISE

 • -  Pagina de titlu

 • -  Borderou

 • 1. Prezentare generală

 • 2. Necesitatea și oportunitatea concesionării

 • 3. Investiții necesare

 • 4. Nivelul redevenței

 • 5. Acordarea concesiunii

 • 6. Durata concesiunii

 • 7. Durata previzibilă pentru realizarea investițiilor

 • 8. Termenele previzibile pentru finalizarea procedurilor de concesionare

1.PREZENTARE GENERALĂ

Județul Cluj, situat în nord-vestul țării și în centrul Transilvaniei, cu o suprafață de 6674 kmp, are în componență 5 municipii, un oraș și 74 de comune, reședința județului fiind la Cluj-Napoca.

Situat la încrucișarea unor drumuri importante de interes național și internațional, în centrul Transilvaniei, municipiul Cluj-Napoca este un important centru economic, cultural, universitar pentru întreaga regiune.

Cu o populație stabilă de aproximativ 332.000 locuitori (în anul 2004), la care se adaugă un număr important de persoane aflate temporar (studenți, turiști, navetiști, etc), municipiul Cluj-Napoca reprezintă totodată și o mare oportunitate de dezvoltare a sectorului serviciilor.

Terenul ce va face obiectul concesiunii este situat în partea de vest a municipiului, pe malul stâng al râului Someșul Mic și este aferent zonei de agrement în curs de amenajare. Astfel în urma amenajării zonei se vor realiza terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, loc de promenadă, plajă precum și alte dotări. în acest sens pentru completarea funcțiunilor se impune realizarea unei terase cu destinația de alimentație publică. Având o suprafață totală de 4.500 mp., acest teren este în proprietatea municipalității, conform CF nr. 1473, fiind identificat cu nr. topo. 10875.

Pe acest teren se propune realizarea unei terase cu destinația de alimentație publică, în suprafață de 1.000 mp.

Forma de concesionare va fi licitația, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

2.NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social și de mediu care justifică concesionarea terenului:

 • -  completarea funcțiunilor zonei de agrement;

 • -  atragerea unor sume la bugetul local, prin încasarea taxelor de concesiune, a impozitelor pe terenuri și construcții;

 • -  atragerea capitalului privat în participarea la dezvoltarea zonelor de agrement în municipiu

3. INVESTIȚII NECESARE

Pentru realizarea obiectivului propus în prezentul studiu, sunt necesare asigurarea următoarelor funcțiuni, care pot fi realizate în bloc sau selectiv, astfel :

 • a) , amenajarea spațiilor verzi aferente zonei respective;

 • b) . sistematizarea terenului, prin organizarea spațiilor, a acceselor necesare, a

racordurilor la utilități.

Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în evidențele de publicitate imobiliară.

4. NIVELUL REDEVENTEI

Redevența cuvenită concesionarului, se va stabili, având în vedere prevederile Hotărârii nr. 161/2003 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, privind stabilirea unei metodologii de concesionare a terenurilor.

Astfel în zona Cartier Grigorescu, taxa de concesiune va-fi stabilită la o sumă cuprinsă între 60 EURO/mp și 120 EURO/mp., care reprezintă valoarea minimă și maximă de circulație a terenului.

5. ACORDAREA. CONCESIUNII

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

 • c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele:

 • a) licitația - procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;

 • b)  negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulți participanți la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Potrivit art. 26 al O.U.G. nr.54/2006, concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Modalitatea de acordare a concesiunii se propune a fi licitația.

6. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se propune a fi stabilită pe o perioadă de 10 ani.

 • 7. DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR

în oferta ce se va depune, ofertanții vor prezenta graficul de execuție a investițiilor pe obiecte, faze și punere în funcțiune. Acest grafic poate fi definitivat la contractare în funcție de prioritățile stabilite de concedent și va face parte integrantă din contractul de concesiune.

 • 8. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU FINALIZAREA PROCEDURII DE

CONCESIONARE

Desemnarea câștigătorului concesiunii se va face în termen de 30 zile de la data deschiderii ofertelor.

Calendarul propus pentru concesionare este următorul:

 • -  elaborarea caietului de sarcini, în termen de 10 zile de la data aprobării studiului de oportunitate.

 • -  publicarea anunțului de licitație în Monitorul Oficial și în presa națională și locală se va face cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data limită de depunere ofertelor.

 • -  informarea ofertanților despre deciziile referitoare la atribuirea contractului c concesiune, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare < la emiterea acestora.

 • -  încheierea contractului de concesiune se va face după împlinirea unui termen de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute mai sus. Concedentul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial

României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului de concesiune, în cel n 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuir contractului de concesiune prevăzute de O.U.G. nr.54/2006.