Hotărârea nr. 430/2007

Hotărârea 430/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale însiruite, D+P+E+M, str. Câmpului nr. 139-141.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite, D+P+E+M

str. Câmpului nr. 139-141

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale înșiruite, D+P+E+M, str. Câmpului nr. 139-141 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55003/43/03.07.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale înșiruite, D+P+E+M, str. Câmpului nr. 139-141, beneficiari Bedreagă Mihai Andrian și Cadar Călin Mircea;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25482/8836/28.06.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite, D+P+E+M, str. Câmpului nr. 139-141, beneficiari Bedreagă Mihai Andrian și Cadar Călin Mircea, prin care se stabilesc reglementările urbanistice privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POTmax. = 35%, CUT max.= 0,9 ADC/mp. teren pentru UTR = L3a, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25482/8836/28.06.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.
Nr. 430 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)