Hotărârea nr. 428/2007

Hotărârea 428/2007 - Modificarea Hotărârârii nr. 400/2007 (modificarea Hotărârii nr. 136/2005 – aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcărilor auto cu plata din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 400/2007 (modificarea hotărârii nr. 136/2005 -aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcărilor auto cu plată din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 400/2007 (modificarea Hotărârii nr. 136/2005)- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 54569/2.07.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 400/2007 în sensul modificării tarifelor de utilizare a parking-ului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1, 39 al. 1 și 45 al. I din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 400/2007, în sensul modificării tarifelor de utilizare a parking-ului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică, Poliția rutieră, Direcția poliția comunitară și Direcția domeniului public și privat.

Nr. 428 din 3 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 428/2007


FIȘĂ TEHNICĂ - PARKING SUPRATERAN

Capacitate:

Orar: înălțime: Intrare:

Vid eos u p ra veg h e re: Mod de plată:

tichete).


382 locuri

24h/24h

2m

Piața Lucian Blaga

da

automat:

-la intrare, eliberator de tichete;

-la ieșire, două case automate de plată (cititoare de

TARIFE

0-30 minute

1 leu

31-60 min

2 lei

1,01-1,30 ore

2,5 lei

1,31-2,00 ore

3 lei

2,01-2,30 ore

3,5 lei

2,31-3,00 ore

4 lei

3,01-3,30 ore

4,5 lei

3,31-4,00 ore

5 tei

4,01-4,30 ore

5,5 lei

4,31-5,00 ore

6 lei

5,01-5,30 ore

6,5 lei

5,31-6,00 ore

7 lei

6,01-7,00 ore

7,5 lei

7,01-8,00 ore

8 lei

8,01-24,00 ore

10 lei

Abonament lunar

250 lei/lună

Pierdere cârd

10 lei/zi

REGULAMENT:

La intrarea în parking se eliberează un tichet de acces pe baza căruia se efectuează plata, funcție de timpul de staționare.

Achitarea taxei se face înainte de urcarea în autoturism, în calitate de pieton, după care, într-un timp de maxim 20 minute, se va ieși din clădire cu autoturismul; în caz contrar se va merge din nou la automatul de plată, pentru achitarea unei sume suplimentare.

Taxarea se face (lin 30 în 30 minute, astfel pentru o oră și 10 minute se va achita tariful corespunzător intervalului (le tarifare 1,01-1,30 ore, pentru două ore și 40 minute se va achita tariful corespunzător intervalului de tarifare 2,31-3,00 ore etc.

Casele de plată automate permit plata cu bacnote și monede și eliberează rest în monede și chitanțe nefiscale.

Dispeceratul din parcare are prevăzut un eliberator de cârduri magnetice pentru abonați.

în incinta parking-ului se va circula cu viteza de 5 km/h, cu luminile de întâlnire aprinse. Recomandăm atenție la circulația interioară pe rampele de urcare/coborâre la cedarea priorității în favoarea celor care urcă rampele. Nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere și a regulilor impuse atrage după sine sancțiunile

contravenționale legale.