Hotărârea nr. 427/2007

Hotărârea 427/2007 - Aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate la concursul de solutii „Realizare machetă obelisc ce urmează a se amplasa pe principalele artere de circulatie, la intrările în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumul premiilor care urmează să fie acordate la concursul de soluții “Realizare machetă obelisc ce urmează a se amplasa pe principalele artere de

circulație, la intrările în municipiul Cluj-Napoca ”


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate la concursul de soluții “Realizare machetă obelisc ce urmează a se amplasa pe principalele artere de circulație, la intrările în municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 54740 /44/03.07.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate la concursul de soluții “Realizare machetă obelisc ce urmează a se amplasa pe principalele artere de circulație, la intrările în municipiul Cluj-Napoca’’-,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă cuantumul premiilor care urmează a fi acordate la concursul de soluții “Realizare machetă obelisc ce urmează a se amplasa pe principalele artere de circulație, la intrările în municipiul Cluj-Napoca", astfel: premiul I - 6500 lei, premiul II - 3000 lei, premiul III - 1500 lei.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 427 din 3 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi) iȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Horea Ioan Fjorea


y 'c/

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

jr. Aurora Țarmure


ure