Hotărârea nr. 426/2007

Hotărârea 426/2007 - Suplimentarea numărului de posturi din statul de functii al Serviciului Parcări, cu cinci posturi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind suplimentarea numărului de posturi din statul de funcții al Serviciului Parcări, cu cinci posturi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi din statul de funcții al Serviciului Parcări pentru asigurarea bunei funcționări a parking-ului din str. Moților nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53821/422/28.06.2007 al Serviciului Parcări prin care se propune aprobarea suplimentării numărului de personal la Serviciul Parcări pentru buna asigurare a funcționării parking-ului din str. Moților nr. 3, obiectiv al Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (2) lit.a), 39 al.(l) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suplimentarea numărului de posturi din statul de funcții la Serviciul Parcări cu cinci posturi (inspectori) pentru asigurarea funcționării parking-ului din str. Moților nr. 3, obiectiv al Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Biroul Resurse umane.

Nr. 426 din 3 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)