Hotărârea nr. 424/2007

Hotărârea 424/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru ansamblu de locuinte si dotări, D+P+2E la D+P+45/8E si P+1E la P+3E Zorilor vest.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C LUJ-NAl’OCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe și dotări, D+P+2E la D+P+4/5/8E și I’+IE la P+3E Zorilor vest

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z și P.U.I). pentru ansamblu de locuințe și dotări, D+P+2E la D+P+4/5/8E și P+1E la P+3E, Zorilor Vest - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53397/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

P.U.Z și P.U.I). pentru ansamblu de locuințe și dotări, D+P+2E Ia D+P+4/5/8/E și P+1E la l’+3E,

Zorilor vest, beneficiare SC MEDA SRL , SC S1CONTRA SRL și ASOCIAȚIA WALDORF;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

24077/8787/21.06.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe și dotări, D+P+2E la D+P+4/5/8E și P+1E Ia P+3E, beneficiare SC MEDA SRL, SC SICONTRA SRL și ASOCIAȚIA WALDORF, prin care se stabilesc funcțiunile zonei, circulațiile majore, reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, parcarca/gararea auto, amenajarea incintei, ocuparea terenului POT = 35% și CUT = 2 ADC/mp. teren - pentru UTR = L5dl, POT = 40% , CUT = 2 ADC/mp. teren pentru UTR = L5d2 și POT = 25% și CUT = 1 ADC/mp. teren pentru UTR = CM3, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24077/8787/21.06.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


v /

Contrasemnează:


Nr. 424 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)