Hotărârea nr. 423/2007

Hotărârea 423/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte însiruite, D+P+M, str. Victor Papilian (Observatorului-Sud).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe înșiruite, D+P+M str. Victor Papilian (Observatorului-Sud)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe înșiruite D+P+M, str. Victor Papilian (Observatorului-Sud) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53102/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru locuințe înșiruite, D+P+M, str. Victor Papilian (Observatorului-Sud), beneficiar Kovacs Iosif;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31182/8606/27.04.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe înșiruite, D+P+M, str. Victor Papilian (Observatorului-Sud), beneficiar Kovacs Iosif, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 20,39%, CUT = 0,5 ADC/mp. teren pentru UTR = L3c ( POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31182/8606/27.04.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 423 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)