Hotărârea nr. 422/2007

Hotărârea 422/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere sectie bioechivalentă cu unitate clinică P+1E si statie de tratare ape uzate – parter si clădire de inginerie P+1E, str. Fabricii nr. 124.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere secție bioechivalență cu unitate clinică P+1E și stație de tratare ape uzate - Parter și clădire de inginerie P+1E str. Fabricii nr. 124

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere secție bioechivalență cu unitate clinică P+1E și stație de tratare ape uzate - Parter și clădire de inginerie, str. Fabricii nr. 124 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53103/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru extindere secție bioechivalență cu unitate clinică P+1E și stație de tratare ape uzate -Parter și clădire de inginerie P+1E, str. Fabricii nr. 124, beneficiară SC TERAPIA SA;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 30591/8634/23.05.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere secție bioechivalență cu unitate clinică P+1E și stație de tratare ape uzate — Parter și clădire de inginerie P+1E, str. Fabricii nr. 124, beneficiară SC TERAPIA, prin care se stabilesc reglementările privind extinderea și construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea auto, organizarea incintei industriale specifice, ocuparea terenului POT max. = 50%, CUT max. = 2 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 30591/8634/23.05.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință.

Ing. Horea IoamEIorea


Contrasemnează:


'Secretarul municipiului.

Jr. Aurora l^rmure

Nr. 422 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)